2017-02-21 10:51Nyheter

Säkerhet för IT- och multimediautrustning

null

Nytt tänk om skydd mot elchock och brand i standarden för IT-produkter och hemelektronik.

2014 fastställdes standarden SS-EN 62368-1 som handlar om säkerhet för IT- och multimediautrustning. Standarden tar över produkterna från SS-EN 60065 och SS-EN 60950, men är egentligen ingen sammanslagning mellan dessa standarder. Från den tekniska kommittén som arbetat med standarden poängterar man just att det inte handlar om en sammanslagning, utan att man istället har tagit ett nytt allmänt tag om säkerhetsbegreppet genom bedömning av riskkällorna avseende elchock och brand.

Standarden beskriver energikällor som ofarliga, kännbara eller potentiellt farliga och hämtar resonemang och energinivåer från IEC TS 60479 som behandlar strömmens effekt på kroppar. Det är samma underlag som ligger bakom fordringar för till exempel jordfelsbrytare för personskydd.

I SS-EN 62368 har man utgått från den kroppsimpedans som inkluderar minst 95 % av befolkningen. För ljudförstärkare har man gjort ett litet avsteg från filosofin och tar med sig fordringarna från den tidigare standarden SS-EN 60065, vilka delvis baseras på praxis, sannolikhet och historiska data. När man sedan klassar en apparats kretsar som en av dessa tre energinivåer blir det ganska överskådligt att bestämma de isolationsfordringar som ställs. Givetvis finns fortfarande fordringar kvar gällande minsta kryp- och luftavstånd.

Förhindra brandspridning

Det finns två vägar för att förhindra brandspridning. Antingen hindras brandspridning med lämpliga material eller så förhindras antändning. Antändning kan undvikas på flera sätt. Antingen saknas potentiell antändningskälla, eventuell antändningskälla kapslas in eller så är finns inte energin för antändning.

Detta innebär att man enligt standarden behöver göra en bedömning av energikällor och utgår från den effekt som kan utvecklas från apparatens matningskällor och beskriver tre klasser, eller nivåer för energikällorna. En lägsta nivå där max 15 W tillåts och där risken för antändning av material betraktas som mycket låg; en andra upp till 100 W där det ställs vissa fordringar på kretskort och isolermaterial, samt en tredje där fordringarna kompletteras med tilläggsskydd av till exempel en kapsling eller motsvarande skydd, som uppfyller brandklassen V-1. Effekten hos en given krets mäts enligt standardens metod för ett värsta fall som ska efterlikna en godtycklig krets.

Mer om hur standarden SS-EN 62368-1 är uppbyggd och information om dess tillämpning finns i den tekniska rapporten IEC TR 62368-2. Den hanteras av den tekniska kommittén SEK TK 108.

Standarden SS-EN 62368-1 gäller idag parallellt med SS-EN 60065 och SS-EN 60950-1 fram till juni 2019.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Länkarna till preview på de inledande avsnitten av IEC/TR 62368-2 finns här och till SS-EN 62368-1 här.

Läs mer här om SEK TK 108, Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning, och om IEC TC 108 här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson