2014-06-04 12:00Nyheter

Säkerhetskritiska system i processindustrin

null

Nu revideras den internationella standarden IEC 61511 för säkerhetskritiska system i processindustrin. Ta del av förslagen!

De tre delarna av IEC-standarden för säkerhetskritiska system för processindustrin – IEC 61511 – håller på att ses över och är just nu ute på remiss. IEC 61511 – som svensk standard har den beteckningen SS-EN 61511 – bygger på den kanske mer kända IEC 61508 (SS-EN 61508). IEC 61508 togs fram för att ge riktlinjer för hur man konstruerar säkerhetsrelaterade system med elektronisk och programvarustyrd utrustning. Standarden införde begreppet SIL (safety integrity level) som ett hjälpmedel, och en metod för att med säkerhetsnivåer gradera riskerna och kraven på insatserna för att möta dem. I IEC 61511 tillämpas metoden med SIL på säkerhetskritiska system i processindustrin. Där införs nu också begreppet safety instrumented system (SIS).

I den tredje delen av standarden, IEC 61511-3, behandlas den viktiga frågan hur man bestämmer lämplig nivå, SIL, och därmed kraven på SIS för en viss tillämpning. I förslaget till ny utgåva förtydligas bl a hur en kritisk händelse kan elda till ett kritiskt tillstånd och bland det som tillkommit finns en beskrivning av ett kvalitativt angreppssätt för att bestämma risk och SIL. Ett avsnitt om hur man behandlar ett system med flera säkerhetssystem föreslås också.

Förslagen till nya utgåvor är ute på remiss. De kan beställas – utan kostnad – från SEK Svensk Elstandard och kommentarer och synpunkter är välkomna.

65A/691/CDV, IEC 61511-1 Ed. 2: Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector – Normative – Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements

65A/692/CDV, IEC 61511-2 Ed. 2: Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector – Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1

65A/693/CDV, IEC 61511-3 Ed. 2: Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector – Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels

Svensk referensgrupp för arbetet med IEC 61511 är den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning.

Bland liknande standarder från samma kommitté kan nämnas SS-EN 62439 om nät med hög driftsäkerhet och SS-EN 62337 om faser och milstolparvid idrifttagning av system för el, instrumentering och automation i processindustrin. Tillförlitlighetsanalys med hjälp av petrinät behandlas i SS-EN 62551 från SEK TK 56, Tillförlitlighet.

Genom samarbetet i CENELEC kommer de nya IEC-standarderna sannolikt också att antas som europeisk standard och därefter fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström