2023-03-07 14:00Nyheter

Säkerhetskritiska system – tunga standarder ska revideras

safety-critical system where two engineers discuss the standardization assessments and risk analysis

Inom industriell automation och processtyrning är flera tunga standarder under revision. Än finns det möjlighet att delta och påverka de nya utgåvorna.

Nu pågår en översyn av kraven på funktionen hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system. Standarderna i serien IEC 61508 tar ett helhetsgrepp på frågan om hur man uppnår och bibehåller en viss funktion hos en produkt eller ett system som innehåller elektriska, elektroniska eller programmerbara enheter och som har betydelse för säkerheten. Där infördes begreppet SIL (Safety Integrity Level), tillsammans med en metod för att använda säkerhetsnivåerna för att gradera riskerna och kraven på insatser för att möta dem.

Breddad användning

Sedan 2010, då utgåva två av den inledande, allmänna delen IEC 61508-1 publicerades, har användningen av datorbaserade system i säkerhetskritiska tillämpningar breddats från att bara användas av "early adopters" till att vara en utbredd teknik inom flera branscher och teknikområden. Detta har gett ett betydande kunskapslyft om hur man använder digitala och andra elektroniska system i säkerhetsrelaterade tillämpningar med hög integritet. Det har varit hög tid att införliva dessa kunskaper i standarderna.

Bland nyheterna kommer det sannolikt att tas hänsyn till cybersäkerhetsrisker och mänskliga faktorer som kognitiva begränsningar och ergonomiska faktorer. Se preview på de informativa inledande avsnitten av den nuvarande IEC 61508-1 här.

FAT, SAT, SIT – och FIT

Revision pågår även av översynen av den internationella standarden IEC 62381 för acceptansprovning inför leverans (FAT), acceptansprovning efter leverans (SAT) och integrationsprovning (SIT). Nästa utgåva föreslås även ta upp integrationsprovning efter leverans (FIT). Liksom den nuvarande utgåvan, och de flesta övriga standarder från IEC, kommer den sannolikt även att antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Det är också genom SEK som svensk industri och forskning kan delta i arbeten med nya och reviderade standarder, som i det här fallet i den tekniska kommittén SEK TK 65 Industriell processtyrning, som speglar det omfattande arbetet som pågår i motsvarande IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation.

Smart industri

IEC TC 65 och SEK TK 65 har också en central position i arbetet som möjliggör den ”smarta” industrin. Bland aktuella projekt finns IEC 63278 för en standardiserad digital representation av anläggningstillgångar, kallad Asset Administration Shell (AAS), och nya, reviderade delar av standarderna IEC 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem (MES) samt IEC 62443 för cybersäkerhet i industri och teknisk infrastruktur.

SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC, är den svenska standardiseringsorganisation för motsvarande områden. På det sättet kan svenska erfarenheter och synpunkter också bidra till det internationella standardiseringsarbetet, där erfarenheter från andra länder kan komma svensk industri till del. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad. Läs mer om deltagande här. Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med SEK e‑Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard