2020-05-19 10:28Nyheter

Säkerhetsstandard för IT-utrustning reviderad

null

Reviderad säkerhetsstandard för IT-utrustning 

Den internationella standarden för IT-utrustning av olika slag har kommit i ny utgåva. Efter viss försening har den antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard SS-EN IEC 62368-1.

Den nya SS-EN IEC 62368-1 från 2020 är en revision av den SS-EN 62368-1 som kom 2014. Nytt i den nya är bland annat avsnitt om utrustning för utomhusbruk, anordningar för trådlös energiöverföring (NFC) och utrustning med isolervätskor. Bland andra ändringar märks att avsnittet om optisk strålning är omarbetat, liksom bland annat bilagorna om komponenter och batterier.

Riskbaserat synsätt

Grunden för den internationella standarden IEC 62368-1 och alltså också för den svenska SS-EN IEC 62368-1, är ett riskbaserat synsätt. De gamla standarderna SS-EN 60065 och i SS-EN 60950-serien byggde på att produkten skulle uppfylla ett antal specificerade fordringar. I SS-EN IEC 62368-1 handlar det istället om att visa att kända risker tagits om hand och att produkten konstruerats på ett sådant sätt, att den är säker att använda för sitt ändamål och i övrigt under avsedda förhållanden.

Metoden går ut på att skydda dem som använder produkten genom att man identifierar potentiellt farliga riskkällor och hur energi (el, värme osv) skulle kunna överföras till användaren, under normal användning och vid fel på produkten. Baserat på detta, ska produkten konstrueras och utformas så, att olyckor (elchock, brand osv) förhindras. Det här beskrivs i inledningen till SS-EN IEC 62368-1, som ingår i preview som kan laddas ner här. Där kan man också läsa vad standarden omfattar och tar upp.

Svenska specialister har deltagit i arbetet i IEC och genom SEK TK 108, Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning. Det är en grupp som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Gäller parallellt

De gamla SS-EN 60065 för ljud- och bildapparater och SS-EN 60950-1 för IT-utrustning slutar båda att gälla 2020-12-20. Samma datum gäller inte bara i Europa utan också för motsvarande standarder i USA. De ersätts då av den första utgåvan SS-EN 62368-1 från 2014. Den upphör i sin tur att gälla 2023-01-06 då den ersätts av den nya utgåvan. För standarder inom el och elektronik är det normalt med övergångsperioder, då både den gamla och den nya utgåvan gäller parallellt. Men här har vi alltså två samtidiga övergångsperioder.

Att den nya utgåvan har beteckningen SS-EN IEC – och inte bara SS-EN – beror på att man på europeisk nivå beslutat betona det internationella samarbetet inom IEC, när den europeiska standarden från CENELEC är identisk med den internationella från IEC. De särskilda europeiska tilläggen har man den här gången lagt separat i ett tillägg SS-EN IEC 62368-1/A11. Det har fastställts samtidigt och innehåller bland annat särskilda nationella förhållanden i olika europeiska länder och europeiska gränser för högsta ljudtryck.

Däremot innehåller den inte någon bilaga ZZ som skulle koppla standarden till de relevanta EU-direktiven (LVD och RED). En sådan lär komma småningom, men den granskning som EU-kommissionen låtit utföra menar att standarden först måste ändras på flera punkter.

Genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard kan du hålla dig informerad om nya standarder på elområdet och med om SEK e-Standard kan du enkelt ha ditt standardbibliotek lätt tillgängligt och uppdaterat på nätet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson