2020-10-13 14:43Nyheter

Säkerhetsstandard för litiumbatterier för energilager utgiven

null

Den nya standarden SS-EN IEC 63056 ger säkerhetsfordringar på laddningsbara litiumceller och litiumbatterier för elektriska energilager med en nominell likspänning av högst 1500 V.

SS-EN IEC 63056 finns sådana krav som man i internationellt samarbete funnit behövs just för energilager, utöver vad som redan finns i SS-EN IEC 62619 för litiumbatterier för industribruk. Å andra sidan innehåller den minimifordringar som är gemensamma för olika slags energilager och det kan inte uteslutas att ytterligare krav kan behövas för vissa tillämpningar.

De risker som behandlas i standarden är brand, explosion, kortslutning till följd av läckage, mekanisk skada eller felaktig installation, ventilering samt bristningar i höljet. Det betonas att det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar, särskild vad gäller laddningsström och drifttemperatur. För en översikt över innehållet se de inledande avsnitten i preview på SS-EN IEC 63056, Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt – Säkerhetsfordringar på litiumceller och litiumbatterier för elektriska energilagringssystem. Se motsvarande preview på SS-EN IEC 62619.

En standard för säkerheten i stationära anläggningar med litiumbatterier är på gång och beräknas bli klar i vår. Den ska få beteckningen SS-EN IEC 62485-5 och lär bli ganska lik den SS-EN IEC 62485-2 som sedan tidigare finns för installationer med blybatterier, nickel-kadmiumbatterier och nickel-metallhydridbatterier, se preview på den här.

Svensk industri deltar i arbetet med batteristandarder genom SEK Svensk Elstandard och dess tekniska kommitté SEK TK 21 Laddningsbara batterier, där fler medlemmar naturligtvis är välkomna. De flesta standarderna tas fram i internationellt samarbete men det finns även några rent europeiska projekt. Bland de pågående arbetena märks en vägledning till användning av begagnade batterier.

Elinstallationen behandlas i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Det finns ett fristående tillägg till den, SEK TS 60364-8-2, som handlar om installationer för både produktion och förbrukning. Det pågår också arbete med standarder och vägledningar för stora energilager.

Några andra områden där spelplanen för arbete med standarder och vägledningar lagts av SEK Svensk Elstandard och den internationella standardiseringsorganisationen IEC är bränsleceller, solceller och miljötålighetsprovning. Den som inte deltar i arbetet kan såklart ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell