2019-06-18 15:35Nyheter

Säkra vindkraftverk

null

Nytt avsnitt om kallt klimat när standarden för vindkraftverks säkerhet uppdaterats.

I standarden SS-EN IEC 61400-1 finns de fordringar som ett vindkraftverket behöver uppfylla för att dess hållfasthet och funktionsduglighet ska säkerställas. Fordringarna ska ge ett skydd mot skador som orsakas av riskkällor som kan förekomma under anläggningens planerade livstid. En nyhet i den nya utgåvan är att medelstora vindturbiner med en svept yta av högst 1000 m2 nu särbehandlas. Små vindturbiner med en svept area av högst 200 m2 omfattas som tidigare av SS-EN 61400-2.

I den nya utgåvan har innehållet uppdaterats och förtydligats. Särskilt avsnitten om de mekaniska och elektriska systemen har setts över, liksom avsnittet om bedömningen av anläggningsplatsen. Nytt är avsnittet om anläggningar i kallt klimat. Flera av bilagorna är också nya, bland annat om nedisning och om mekaniska säkerhetsfaktorer.

Se preview här på de inledande avsnitten i SS-EN IEC 61400-1. Standarden är framtagen i internationellt samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard.

Fler företag, andra organisationer och myndigheter är välkomna i SEK TK 88. Bland pågående arbeten kan nämnas ett som ska komplettera nuvarande bullermätningsstandarden SS-EN 61400-11 och ett om livscykelhantering och förlängning av livstiden för vindkraftverk. SS-EN 61400-1 från 2006 gäller inte från 2022-03-15.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström