2020-09-15 08:51Nyheter

Självstudier för kompetensutveckling. Och för att öka organisationens förmåga.

null

Använd tiden för att lära mer. Läs en standard till exempel. Nej, det är inget skämt. Många standarder är som uppslagsverk, där man samlat och enats om kunskap och några är faktiskt upplagda som läroböcker.

På el- och elektronikområdet kan generella fastighetsnät – alltså datanät i byggnader – vara ett färskt exempel. Vad är installatörens ansvar och vad förväntas av beställaren – fastighetsägaren? Om sådant står det i den nya SEK Handbok 459 som innehåller de två standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2 med kommentarer och råd. Exempel: Fjärrmatning av IT-utrustning (PoE) blir allt vanligare, hur påverkar det installationen? Hur tar man höjd för en framtida utvidgning? Sådant, och annat som kan underlätta framtida projekt står i handboken.

Säg standard och el och många tänker på elinstallationsreglerna i den tjocka standarden SS 436 40 00. Kanske det är tillfälle att bekanta sig mer med den? Den innehåller ju faktiskt det mesta om elinstallationer. Med kommentarer och råd ingår den i SEK Handbok 444, också den från SEK Svensk Elstandard.

För dem som konstruerar elutrustning till maskiner finns mycket att hämta i SEK Handbok 456. Den följer konstruktionsarbetets gång och varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd, många med anknytning till standarden SS-EN 60204-1 för maskiners elutrustning.

Om man inte räds engelska, finns det gott om standarder att förkovra sig i. Om vi stannar på maskinsäkerhetsområdet finns till exempel SS-EN IEC 62046 där man kan hämta en hel del matnyttigt om hur man väljer och använder skyddsanordningar för närvarodetektering.

Ett par mer allmänna förslag till läsning kan man också nämna. Den som bekantat sig med riskhantering enligt SS-ISO 31000 kan förkovra sig i riskbedömning genom att läsa SS-EN IEC 31010. Den kom i ny utgåva förra hösten och ger en grundläggande genomgång och beskrivning av hur en riskbedömning genomförs. Den har också två informativa och användbara bilagor som vägleder till valet av metod.

Alltid aktuellt är förstås det här med miljövänlig konstruktion. Det kan man lära mer om i SS-EN IEC 62430 som man kan läsa mer om här, som beskriver principer och metoder för hur man går tillväga. Den kan användas för alla slags tekniska produkter och ansluter till den mer kända SS-EN ISO 14006 som är en brygga mellan miljömedveten konstruktion och miljöledningssystem.

De handböcker och standarder som lyfts fram här är utgivna av SEK Svensk Elstandard, som samlar svenskt deltagande i internationellt, europeisk och svenskt arbete med standarder inom el och elektronik och som av regeringen utsetts att fastställa svensk standard inom samma områden. Man kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh