2021-06-21 11:23Nyheter

Skrotning av vindkraftverk

null

Vägledning för rutiner för nedmontering och återvinning av vindkraftverk saknas men nu startar ett internationellt arbete för detta.

Det nya projektet ska inte bara lägga fast rutiner för att ta ett vindkraftverk ur bruk och montera ner det. Man ska även enas om anvisningar för hur man tar hand om och återvinner olika delar och material. Det gäller inte bara värdefulla och kritiska material, som koppar och sällsynta jordartsmetaller i den elektriska utrustningen, utan det gäller även övriga metaller och annat som behöver tas om hand på olika sätt, som oljor från växellådan, kompositmaterial från rotorbladen och betong från fundamentet. Till slut ska platsen återställas eller förberedas för ny användning.

 

Allt detta är tänkt att behandlas i projektet. För att snabbt få ut ett resultat, siktar man på en teknisk specifikation, TS, alltså en förstandard som kan utnyttjas i arbetet med en kommande standard. Projektet drivs i internationellt samarbete i den grupp som arbetar med standarder och tekniska vägledningar för vindkraftanläggningar inom IEC, som sedan 1906 är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik.

 

Projektet utgår från arbeten som gjorts i Frankrike och Tyskland, där man funnit att det behövs en styrning av hur det går till när vindkraftverk rivs. Man har också insett att frågorna bäst tas om hand i ett internationellt samarbete. Ett samarbete som även öppet för svenskt deltagande genom SEK Svensk Elstandard och dess vindkraftkommitté, SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer. Projektet är tänkt att komplettera ett annat som pågår och som handlar om förlängning av vindkraftverkens livstid.

 

Inom vindkraftområdet arbetar man med flera andra angelägna standarder. Några av dem handlar om mätning av lågfrekvent buller, om varselmärkning med färg och varningsljus och om att bedöma riskerna med olika placeringar.

 

Genom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, högskolor och myndigheter följa eller delta i arbeten med standarder och vägledningar inom detta och andra aktuella områden, som elkvalitet, energilager och IoT.

 

Standarderna fastställs sedan i Sverige av SEK Svensk Elstandard, som regeringen utsett att vara nationellt standardiseringsorgan inom el och elektronik. Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard. Man kan också prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström