2018-12-20 14:46Nyheter

Skydda servrar och nät!

null

För smart industri och näthandel är servern affärskritisk, liksom datanätet.

Den som planerar serverrum och datanät i industri, kontor och handel kan undvika många misstag genom att dra nytta av andras erfarenheter: ställa servern i rum som inte riskerar att översvämmas vid skyfall och högvatten, eller att komma ihåg att dimensionera kabelvägar för en framtida expansion av verksamheten. Rätt skydd och en förnuftig installation minskar sårbarheten och risken för avbrott.

För serverrum och datacentraler finns den här vägledningen i europeiska standarder i serien SS-EN 50600. Den handlar om fler aspekter och en överblick över de olika delarna och deras syfte och innehåll ges i den tekniska rapporten SEK TR 50600-99-3.

Dimensionering och konstruktion av nät för data och tele behandlas i serien SS-EN 50173 (se mer om den här) och planering och kvalitetssäkring står det om i den nya SS-EN 50174-1, se preview här. Med funktionen preview kan man fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och det viktiga avsnittet med syfte och omfattning, för att få en överblick över standarden.

Kanske behöver man se över åskskyddet. Standarden för detta,
SS-EN 62305, är en omfattande historia och man klarar sig långt med Åskskyddshandboken, SEK Handbok 452. Den innehåller också ett program för riskbedömning och dimensionering.

Till den gränsar också standarden SS-EN 50310, om jordning och potentialutjämning i fastighetsnät för informationsöverföring. För särskilt kritiska system kan man också hämta avgörande information i skriften SEK TS 61000-5-10, som handlar om skydd av anläggningar mot avsiktlig elektromagnetisk påverkan (HEMP och IEMI).

De här standarderna samverkar för att ge underlag och hjälpmedel för säkra och tillförlitliga datainstallationer. De är framtagna i internationellt och europeiskt samarbete och ingår i ett ekosystem av standarder, där andra bland annat behandlar dokumentation och provning av installationerna. Genom samarbetena inom IEC och CENELEC gör SEK Svensk Elstandard det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med nya och reviderade standarder. De färdiga resultaten fastställs sedan som svensk standard, också av SEK Svensk Elstandard, som är utsett som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström