2013-04-22 13:05Nyheter

Smarta elnät - Interoperabilitet lyfts fram som en avgörande fråga

null

Interoperabilitet lyfts fram som en avgörande fråga i samband med standarder för smarta elnät, åtminstone på europeisk nivå.

– Konkret betyder det, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard, att när man kommit en bit på väg med standardiseringen, så uppstår frågan: produkter som är konstruerade för att motsvara standarderna, kan man ändå vara säker på att de passar ihop? Att gränssnitt och signaler verkligen stämmer överens?

Hur standardisering för att stödja utrullningen av smarta elnät ska gå till, åtminstone i Europa, har presenterats i en rapport som de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI överlämnat till EU-Kommissionen. Rapporten finns för nedladdning här.

Rapporten beskriver en arkitekturmodell för smarta elnät, med en studie av IT-säkerhet och en första projektplan för arbetet med de standarder som behövs, men ännu inte finns. Arbetet fortsätter nu med en delvis ny inriktning, där frågan om interoperabilitet betonas. Planen är, att ta fram en övergripande metod för att prova och bedöma förmågan till interoperabilitet hos utrustning som marknadsförs för att användas i ett smart elnät. Frågan om provning av överensstämmelse med standard – conformance testing – ska också ingå.

– Tvärtemot vad man kan tro, finns det ingen strävan att ta fram särskilda europeiska standarder för det här, säger Borglin. Alla är överens om att så mycket som möjligt av arbetet ska göras internationellt, främst inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen på elområdet. Så på det sättet har faktiskt det här europeiska arbetet bidragit till att stärka IECs ställning.

 

 

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard