2014-12-10 16:41Nyheter

Smarta elnät i Sverige

null

Standardiseringens betydelse betonas i en stor utredning om smarta elnät som nu är färdig.

För att stödja utvecklingen av produkter och tjänster inom smarta elnät bör standardisering och interoperabilitet främjas. Det är en av rekommendationerna i slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät, som den 8 december överlämnades till energiminister Baylan av Samordningsrådets ordförande Maria Khorsand, VD på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

- Det som är mest bråttom, är hur vi ska stödja investeringar i näten och få igång teknikförnyelsen. Det säger säger Lina Bertling-Tjernberg, professor på KTH och en av dem som ingått i Samordningsrådet.

Hon har också lett referensgruppen för forskning, teknikutveckling och kunskapsförsörjning, en av de grupper som gett underlag till samordningsrådets arbete med en handlingsplan och en kunskapsplattform. I den referensgruppen har också ingått Thomas Borglin från SEK Svensk Elstandard.

- I sitt betänkande slår rådet fast att standardisering är av central betydelse, med tanke på områdets systemkaraktär, säger han.

Samordningsrådet drar också slutsatsen att svenska intressenter i större utsträckning bör beakta och delta i aktuella internationella och europeiska standardiseringsprojekt som berör smarta elnät, för att påverka och för att tidigt hämta hem relevant kunskap. Därför bör det finnas en nationell strategi för hur standardisering och interoperabilitet kan utnyttjas som verktyg för främjande av smarta elnät.

Smarta elnät är i första hand ett redskap för ökad kundnytta och samhällsnytta, t ex ökad energieffektivitet, elektrifiering av transportsektorn och hållbarhet på energisystemnivå. Utvecklingen av smarta elnät hänger nära samman med utvecklingen av den europeiska elmarknaden och berör komplexa problem som behöver utredas noga.

Samordningsrådet är en statlig utredning som tillsattes av dåvarande energiminister Hatt och som bedrivit sitt arbete brett, med flera dialogforum och seminarier med olika teman, både på nätet och i verkliga livet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell