2014-11-11 13:56Nyheter

Solceller i byggnader

null

Förslag till europeisk standard med byggnadstekniska fordringar på solpaneler på remiss.

I nybyggen kan det vara fördelaktigt om paneler med solceller, som gör el av solljuset, ingår som en del av själva byggnaden, istället för att sättas på plats efteråt. De standarder för solceller som finns handlar om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas. Det har hittills saknats en beskrivning av de byggnadstekniska fordringarna, men ett förslag till europeisk – och svensk – standard är på remiss från SEK Svensk Elstandard till den 1 december 2014. Förslaget består av två delar, prEN 50583-1 och prEN 50583-2, som kan beställas utan kostnad.

Den första delen behandlar själva solpanelen medan den andra innehåller krav som styrs av placeringen på byggnaden. Förslagen innehåller bl a krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet, värmeisolering och förmågan att klara storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna normalt placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn.

Den svenska referensgruppen för internationellt och europeiskt arbete med standarder för solceller med mera är den tekniska kommittén SEK TK 82 inom SEK Svensk Elstandard.

Bland standarder inom området kan nämnas SS-EN 62446, Nätanslutna solcellsanläggningar - Minimifordringar på dokumentation, kontroll och provning för idrifttagning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström