2016-08-11 13:46Nyheter

Solenergi

null

Reviderad standard för mätning av prestanda hos installationer med solceller

En solcellsanläggnings prestanda kan bestämmas genom att den uppmätta elproduktionen jämförs med den förväntade produktionen, som uppskattats utifrån insamlade väderdata. Genom kontinuerliga mätningar på system eller delsystem kan underpresterande grupper upptäckas, men metoden är inte lämpad för att med någon noggrannhet spåra försämringar eller för att finna svagheter eller fel i anläggningen.

Fältmätning av förhållandet mellan ström och spänning erbjuder en praktisk metod att på plats mäta upp egenskaperna hos moduler eller grupper av moduler och att leta efter fel i dessa. Denna standard beskriver metoder och tillvägagångssätt för mätning och beräkning av förhållandet mellan ström och spänning och ger en vägledning till hur mätosäkerheten hanteras.

Se preview här på SS-EN 61829, Solceller – Grupper av solcellsmoduler – Fältmätning av förhållandet mellan ström och spänning. Den nya utgåvan ersätter den första utgåvan från 1999, som upphör att gälla 2019-02-26.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Genom den tekniska kommittén SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi, inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, organisationer och myndigheter delta i det europeiska och internationella arbetet med standarder för solceller och solcellsmoduler med mera. Läs mer här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström