2015-09-15 12:07Nyheter

SS-EN 50156-1 för elutrustning för ugnar och pannor har kommit i ny utgåva.

null

SS-EN 50156-1 för elutrustning för ugnar och pannor har kommit i ny utgåva.

Standarden SS-EN 50156-1 innehåller fordringar och rekommendationer för konstruktion, val och installation av el- och reglerutrustning för ugnar, pannor och liknande. Syftet är att anläggningen ska vara säker för personal, egendom och miljö och att den ska fungera som det är tänkt.

Standarden omfattar ångpannor, hetvattenpannor, fjärrvärmeanläggningar och liknande, som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Den är dessutom avsedd för stora elpannor och kan även användas för t ex elutrustning i utrustning för värmebehandling. Pannor för hushållsbruk omfattas inte.

Standarden behandlar elsäkerhet, dvs val och installation av brytare, kablar och liknande, och ansluter till elinstallationsreglerna. Den behandlar också säkerhetskritiska apparater och system, i syfte att minska risken för sådana fel som kan skada ugnen eller pannan och de anläggningar som den förser med värme.

Se preview här på SS-EN 50156-1. Genom funktionen preview i SEK Shop kan du för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Den nya utgåvan av SS-EN 50156-1, som ersätter den första utgåvan från 2004, består av tre ungefär lika stora delar: en inledning med översikt och definitioner, ett antal avsnitt som behandlar det vi kan kalla vanliga säkerhetsfrågor, dvs miljötålighet, nödstopp, frånskiljning och liknande, och ett längre avsnitt om säkerhetskritiska apparater och system. Till de senare hör till exempel anordningar för övervakning av brännare, för att styra bränsletillförseln och för övervakning av vattennivån i ångpannor.

Behandlingen av säkerhetskritiska komponenter och system bygger på de olika delarna av SS-EN 61508. Villkoren för de olika säkerhetsnivåerna (SIL) bygger också på den standarden. Utgångspunkten är en analys av de fel som kan uppträda, tillsammans med en feleffektanalys (FMEA) enligt SS-EN 60812.

Standarden ansluter till standarderna i serierna SS-EN 12952 om vattenrörspannor och SS-EN 12953 om eldrörspannor. Den betonar vikten av ritningar och annan dokumentation. Det finns standarder för det också och en vägledning till dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar finns i SEK Handbok 439, se preview här.

Nu kompletteras SS-EN 50156-1 dessutom med en separat del 2, SS-EN 50156-2, med fordringar på konstruktion och typgodkännande av säkerhetsanordningar.

Den helt nya SS-EN 50156-2 ansluter till del 1 och ger underlag för konstruktion och typgodkännande av anordningar och delsystem av betydelse för säkerheten. Se preview här på SS-EN 50156-2.

SS-EN 50156-1 och -2 överför till svensk standard de båda europeiska standarderna EN 50156-1 och EN 50156-2, framtagna inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. De är därför likalydande i 33 europeiska länder men saknar motsvarighet utanför Europa.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson