2019-02-18 07:53Nyheter

SS-EN 50174-1 beskriver ansvarsfördelningen vid installation av strukturerade fastighetsnät

null

Väl strukturerade kabelnät av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och med säkra och kända överföringsegenskaper är syftet med de svenska standarderna för fastighetsnät för informationsöverföring.

Specifikation av kabelnätet är ämnet för den svenska standarden SS-EN 50174-1, dvs kraven på kabelnätet, inklusive planering av förläggningen och de krav på kvalitetssäkring som enligt standarden ska tillämpas.

Den utgåva som gäller nu har en tydlig struktur med ett kapitel som i första hand vänder sig till ägare och beställare och ett som är avsett för installatörer. Underavsnitten, som behandlar sådant som miljöförhållanden, kabelvägar eller arbetets omfattning, är uppdelade i fordringar (”skallkrav”) och rekommendationer om sådant som det kan vara klokt att komma överens om.

Kravspecifikation och kvalitetsplan
Standarden bygger på att beställaren tar fram en kravspecifikation med en teknisk specifikation och en beskrivning av arbetets omfattning. En stor del av standarden ägnas åt innehållet i kravspecifikationen, uppdelat i olika underavsnitt.

Beställarens kravspecifikation ska överenskommas med installatören och som svar på den ska installatören ta fram en kvalitetsplan, med utgångspunkt i standarden och i de standarder som används vid kabelnätets konstruktion. Kvalitetsplanen ska bland annat beskriva ansvarsöverföringen mellan installatör, fastighetsägare och eventuella andra entreprenörer och hur man hanterar följderna av eventuell inkompatibilitet mellan komponenter.

Frågor som särskilt behandlas är bland annat dimensionering för fjärrmatning och de olika utrymmen som behövs, till exempel för tjänsteleverantörens utrustning. Dimensionering för eventuell framtida utvidgning tas upp på många ställen i standarden.

SS-EN 50174-1 är alltså inte bara relevant för dem som konstruerar, levererar, installerar, kontrollerar, underhåller och äger kabelnät för informationsöverföring, utan också för t ex arkitekter, byggnadskonstruktörer och byggare och för huvudentreprenörer.

Se mer om standarderna
SS-EN 50174-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 1: Planering och kvalitetssäkring. Ladda hem preview här på den nya utgåvan för att se mer om innehållet, hur den hänger samman med andra standarder och hur den skiljer sig från den förra utgåvan. En svensk översättning är under arbete.

Konstruktion av kabelnätet behandlas i standarderna i serien
SS-EN 50173. Installation – i enlighet med kraven i specifikationen – behandlas i SS-EN 50174-2 (inomhus) och
SS-EN 50174-3 (utomhus).

Arbetet har skett i europeiskt samarbete och resultatet har också antagits som europeisk standard. Det bygger dessutom på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Läs mer om SEK TK 215 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström