2012-01-30 11:09Nyheter

SS-EN 61140, Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel - nu återgivningsstandard

null

SEK Svensk elstandard har i januari konverterat har ett antal existerande standarder som sedan tidigare endast varit ett beslut och en kataloguppgift över att en viss internationell standard också gäller som svensk standard. SEK har beslutat att konvertera sådana ikraftsättningsstandarder till återgivningsstandarder, dvs till svensk standard som innehåller hela den internationella och europeiska texten.

Före 2008 kunde internationella och europeiska standarder fastställas att gälla som svensk standard utan att återges i något svenskt dokument. Att de gällde som svensk standard meddelades då antingen i ett ikraftsättningsdokument, som måste kompletteras med standarden ifråga, eller helt enkelt bara genom att beslutet registrerades i den officiella katalogen över svensk standard på www.svenskstandard.se (”ikraftsättning, endast offentliggörande”).

Bland de standarder som nu i januari konverteras på det här sättet återfinns bland annat SS-EN 61140, Skydd mot elchock - Grundläggande principer för elinstallationer och elmateriel.

Standarden beskriver grundläggande principer och metoder för att förhindra att människor och djur skadas av elektricitet. Redan från början slås fast att ingen inte ska komma i kontakt med spänningsförande delar. Med detta som utgångspunkt beskrivs sedan de olika metoder som man enats om att använda för att förhindra detta, och som fungerar även om ett fel skulle inträffa.

Dessutom innehåller standarden krav på hur de här metoderna genomförs i praktiken, t ex i form av minimivärden på isoleringens egenskaper (isolationsförmåga och spänningshållfasthet).

Innehållet är övergripande och gäller för alla elektriska apparater, system och installationer, oberoende av vilken spänning det är fråga om.

Mer information kring månadens standard finner du på vår hemsida, elstandard.se.

SS-EN 61140 har tagits fram av IEC TC 64, för vilken SEK TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, är den svenska referensgruppen.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard