2011-10-05 08:43Nyheter

SS-EN 61850 en av hörnstenarna i utvecklingen av Smart grid

null

SS-EN 61850 har kommit att bli en av hörnstenarna i utvecklingen av det som kallas smarta elnät, smart grid.

I SS-EN 61850 beskrivs en kommunikationsstruktur i flera skikt. Strukturen var ursprungligen tänkt att bara användas inom ställverk och kraftstationer. Efterhand har den också kommit att användas för att beskriva kommunikation mellan ställverk och mellan ställverk och stationer. På så sätt har SS-EN 61850 kommit att bli en av hörnstenarna i utvecklingen av det som kommit att kallas smarta elnät, smart grid. 

Den arkitektur som valts har fördelen att medge abstrakta definitioner av klasser och tjänster på så sätt, att specifikationerna är abstrakta och oberoende av specifika stackar eller objekt. En översikt över detta finns i SS-EN 61850-7-1. 

Uppträdande och egenskaper hos verkliga apparater och utrustningar representeras i SS-EN 61850 av logiska modeller (logical device models). Detta åstadkoms med hjälp av standardiserade klasser och objekt. De definieras i standarden och byggs upp genom att de ärver och samlar på sig egenskaper från en gemensam uppsättning abstrakta gränssnitt (Abstract Communication Server Interface, ACSI). 

Dessa ACSI, som beskrivs i SS-EN 61850-7-2, definierar de serverobjekt som används för kommunikation med fältenheterna men inte innehållet i den information som överförs. Det definieras av de logiska enheterna (logical devices) som behandlas i SS-EN 61850-7-3 och SS-EN 61850-7-4. 

SS-EN 61850-7-3 specificerar abstrakta gemensamma dataklasser och definierar klasser av attribut som hänger samman med tillämpningar i kraftnät, t ex vattenkraftstationer. Dessa abstrakta definitioner mappas mot konkreta definitioner av objekt som används med något visst protokoll, t ex MMS eller i serien ISO 9506. 

I den nya utgåvan av SS-EN 61850-7-3, som i oktober fastställdes som svensk standard SS-EN 61850-7-3, definieras nya gemensamma dataklasser, även för andra domäner som baseras på SS-EN 61850 och för beskrivning av statistiska och historiska data.

Alla delarna i SS-EN 61850-serien överensstämmer helt med motsvarande delar i den internationella standarden IEC 61850. IEC 6150-serien har tagits fram i den tekniska kommittén IEC TC 57, Power system control and associated communications - Reference architecture for object models, services and protocols, Svensk referensgrupp för IEC TC 57 är SEK TK 57, Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation. Läs mer om TK 57 här.

SS-EN 61850-7-3, System och nät för kommunikation i stationer och ställverk - Del 7-3: Grundläggande kommunikationsstruktur för utrustning för stationer och fack - Gemensamma dataklasser. Se standardens innehåll här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard