2015-08-19 14:06Nyheter

SS-EN 62271-3 behandlar nu digitala gränssnitt för kopplingsapparater över 1 kV

null

Standarden SS-EN 62271-3 behandlar digitala gränssnitt för kopplingsapparater och kopplingsutrustningar baserade på IEC 61850, den centrala standarden för smarta elnät.

Den första utgåvan från 2006 omfattade bara utrustning för över 72,5 kV och den största förändringen i den nya utgåvan är, att standarden utvidgats att gälla utrustning ner till 1 kV, alltså också kopplingsapparater i distributionsnät och industrianläggningar.

SS-EN 62271-3 använder den arkitektur för elnätskommunikation som beskrivs i standarderna i serien IEC 61850. Den innehåller ett urval av informationsmodellerna i IEC 61850 och specificerar fordringar på digital kommunikationsutrustning – logiska noder – i kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning. Den beskriver också tillhörande provning. Syftet är att stödja interoperabilitet i system för styrning av nät och stationer. Standarden anger tre nivåer, kallade konformitetsklasser, för hur omfattande kommunikation som utrustningen ska kunna hantera: en minimiuppsättning (t ex bara GOOSE), en uppsättning som implementerar den fullständiga datamodellen i IEC 61850 och en där allt implementeras som är tillämpligt för den logiska noden, inklusive filöverföring och loggning.

SS-EN 62271-3 specificerar också vilken information som ska vara med i offerter, t ex konformitetsklass (enligt ovan), antalet redundanta kommunikationslänkar och uppgifter om vilka dataobjekt och protokoll som stöds.

Se preview här på den nya SS-EN 62271-3, Kopplingsapparater för spänning över 1 kV – Del 3: Digitala gränssnitt baserade på IEC 61850. Genom funktionen preview på elstandard.se kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Den internationella standarden IEC 61850 spelar en central roll för arbetet med så kallade smarta elnät. De flesta av dess delar har antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. En beskrivning av IEC 61850, dess syfte, grundläggande principer och uppbyggnad, ges i den tekniska rapporten SEK TR 61850-1, se preview här. Två delar som kanske särskilt ansluter till SS-EN 62271-3 är SS-EN 61850-3 med allmänna fordringar (se preview här) och SS-EN 61850-4 om styrning av projekt och system (se preview här).

Inom IEC underhålls och kompletteras fortlöpande serien IEC 62271 för kopplingsapparater och kopplingsutrustningar för högspänning. Också dessa antas regelmässigt som europeisk standard och fastställs som svensk standard, SS-EN.

Standarder föreslås och arbetas fram av dem som funnit att standarderna behövs och svenska företag, myndigheter och andra intressenter deltar i arbetet med IEC 62271 och IEC 61850 genom de tekniska kommittéerna SEK TK 17AC respektive SEK TK 57 . Elnätens modernisering kräver standarder inom olika teknikområden, som i flera fall gränsar till varandra.

För att göra det möjligt för svenska intressenter att delta i den nya systemkommittén ”Smart energy” som IEC satt upp, har SEK Svensk Elstandard inrättat en motsvarande systemkommitté i Sverige.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström