2014-05-27 13:53Nyheter

Standard för moduler för energiskörd

null

Två nya förslag inom IEC ska stödja tillämpningen av komponenter för energiskörd.

Att låta strömsnåla elektroniska sensorer drivas av energi som utvinns ur vibrationer, rotation, temperaturskillnader eller andra krafter i omgivningen är ingen nyhet, även om det är en teknik på tillväxt. Två förslag till internationell standard för detta har lämnats till IEC, som närmar sig ämnet från helt olika håll.

Det ena förslaget, som kommer från Japan, gäller en standard för mikromekaniska komponenter för att skörda energi ur vibrationer. Det handlar om att specificera metoder för att prova och ange komponenternas egenskaper. Om tillverkare anger egenskaperna på samma sätt, blir det lättare för elektronikkonstruktörer och inköpare att välja rätt komponent och att jämföra olika leverantörer. Den föreslagna standarden är tänkt att ingå i serien IEC 62047 med MEMS-standarder.

Från Tyskland kommer ett förslag till internationell standard för kraftkällor för enheter för trådlös kommunikation, främst tänkt för apparater i processindustrin. Man tänker sig ett standardiserat gränssnitt, som ger möjlighet att välja mellan vanlig batteridrift och att driva apparaten med energi som skördas ur till exempel vibrationer. I det senare fallet kompletterar man lämpligen med ett mindre, laddningsbart batteri som används vid tillfällen då det inte finns någon energi att skörda.

På det sättet skulle t ex en serie givare i en industri kunna förses med den typ av kraftmodul som passar bäst, beroende på var de olika givarna placeras. Det kan handla om att det finns energi som kan skördas, att det är svårt att komma åt att byta batterier eller att det är fråga om ett explosionsfarligt område.

Om förslagen antas och leder fram till internationella standarder från IEC, kommer de genom samarbetet i CENELEC också att antas som Europeisk standard och då fastställs de också som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.

Båda förslagen kan fram till den 20 juni beställas utan kostnad från SEK Svensk Elstandard, som är Sveriges medlem i IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet. Förslaget om komponenterna har beteckningen 47F/187/NP och förslaget om gränssnittet – Power sources for a wireless communication device – betecknas 65/562/NP.

Förslaget till gränssnittsstandard behandlas i den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning. Den svenska referensgruppen SEK TK 47 för IEC SC 47F och dess moderkommitté TC 47, Semiconductor devices, är för tillfället vilande men intresserade företag och institutioner är välkomna att ta kontakt med SEK, sek@elstandard.se alt 08-444 14 00.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström