2022-03-22 14:58Nyheter

Standard ger datanät med hög tillförlitlighet

serverhall

Med redundans och olika topologier kan tillförlitligheten i datanät ökas. Två viktiga delar av IEC 62439 finns nu i ny utgåva.

Den internationella standarden IEC 62439 består av flera delar som behandlar olika typer av nät med hög tillgänglighet, för användning i system för processtyrning i industri och infrastruktur och baserade på Ethernet (ISO/IEC 8802-3, IEEE 802.3). Två av delarna har reviderats och även fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Den ena, SS-EN IEC 62439-2, handlar om ringnät med redundanta länkar (MRP) medan SS-EN IEC 62439-3 behandlar dubblerade nätverk utan redundanta länkar till noder (HSR och PRP). Klicka på länkarna för att bland annat se vad som är nytt (i förordet) och vad standarderna handlar om.

Olika lösningar

De olika nätverkslösningarna har olika egenskaper och passar för olika tillämpningar. MRP är en vanlig lösning i industriella nätverk, där man kan godta en återhämtningstid på upp till 10 ms, eftersom ett ringnät kan ge ett kostnadseffektivare installation. HSR och PRP är avsedda för nätverk där hög tillgänglighet och korta omkopplingstider krävs. De reagerar på varje fel i nätverkskomponenter utan att applikationerna märker något och lämpar sig därför till exempel för skydd i anläggningar i elnätet. PRP är i allmänhet den dyrare lösningen, men ger å andra sidan större flexibilitet vid förändringar i nätet.

Standardens första del, SS-EN 62439-1, innehåller gemensamma element och definitioner och uppgifter om provning av överensstämmelse med standarden. Olika topologier presenteras också. Dessutom beskrivs en klassning av nätverks egenskaper och ett sätt att uppskatta nätverks tillgänglighet. Redundans kan hanteras inom nätverket eller i noderna i dess ändar. Nät med båda metoderna återfinns i olika delar av standarden. Lösningarna som specificeras i de olika delarna ger ett förutsägbart uppträdande vid fel och en hög grad av interoperabilitet med ansluten utrustning.

Globalt nätverk

Arbetet med standarderna har skett i den tekniska kommittén för industriell processtyrning, IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. Svenska specialister deltar där genom motsvarande svenska kommitté, SEK TK 65 Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard, som regeringen utsett som nationell standardiseringsorganisation. Den fysiska utformningen och installationen av driftsäkra kabelnät beskrivs bland annat i standarderna SS-EN 50173 och SS-EN 50600 från SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning.

IEC TC 65 har ett mycket omfattande arbetsområde med flera olika arbetsgrupper, som alla är öppna för svenskt deltagande. Band aktuella projekt i IEC TC 65 finns den uppmärksammade IEC 63278 om ”Asset Administration Shell” (AAS) och en revision av standarden IEC 62381 för acceptansprovning (FAT & SAT) och integrationsprovning (SIT). Genom SEK TK 65 kan svenska erfarenheter och synpunkter komma med i projekten och svenska intressenter får möjlighet att utbyta erfarenheter med motsvarande organisationer i andra länder. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Från TC 65 finns bland annat standarder för industriell IT-säkerhet (IEC 62443), säkerhetskritiska system (IEC 61508 och IEC 61511), AutomationML (IEC 62714), OPC-UA (IEC 62541) och om larmsystem och larmhantering i industriell processtyrning (IEC 62682) som alla blivit svensk standard genom SEK Svensk Elstandard.

Den som inte deltar i arbetet kan ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-Standard. Håll koll på nya standarder från SEK genom att prenumerera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström