2019-03-08 07:54Nyheter

Standarder för smart industri

null

Ett nav i arbetet med gemensamma standarder för smart industri är den internationella kommittén IEC TC 65.

De viktiga standarderna för utrustning och system från IEC TC 65 blir också europeisk standard och fastställs som svensk standard genom SEK Svensk Elstandard, svensk medlem i IEC sedan 1907. Under 2018 fastställde SEK Svensk Elstandard 39 st standarder från TC 65.

Svenska företag, högskolor och forskningsinstitut deltar i IEC TC 65 – för att medverka i arbetet eller för att hålla sig informerade. Men det finns plats för fler!

SS-EN IEC 61010-2-201, utg 2:2018
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Fastställd 2018-09-12

SS-EN IEC 61918, utg 3:2018
Industriell processtyrning – Installation av nät för informationsöverföring
Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises Fastställd 2018-12-12

SS-EN 61987-24-2, utg 1:2018
Industriell processtyrning – Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning – Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control – Data structures and elements in process equipment catalogues – Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
Fastställd 2018-01-24

SS-EN 62439-1, utg 1:2010/A2:2018
Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 1: Grunder och beräkningsmetoder
Industrial communication networks – High availability automation networks – Part 1: General concepts and calculation methods
Fastställd 2018-02-21

SS-EN IEC 62443-4-1, utg 1:2018
IT-säkerhet i industriella automationssystem – Del 4-1: Säkerhetsfordringar under produktutvecklingens livscykel
Security for industrial automation and control systems – Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements
Fastställd 2018-10-17

SS-EN 62657-1, utg 1:2018
Industriella nätverk för datatrafik – Trådlös kommunikation – Del 1: Fordringar och spektrumaspekter
Industrial communication networks – Wireless communication networks – Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations
Fastställd 2018-04-11

SS-EN IEC 62714-1, utg 2:2018
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering – Automation markup language – Part 1: Architecture and general requirements
Fastställd 2018-09-12

Prenumerera på nyhetsbrevet! Om du vill ha koll på nya standarder från SEK Svensk Elstandard – och vilka gamla som upphävs – prenumererar du på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden, ungefär.

Läs här om IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström