2019-03-19 14:49Nyheter

Standarder hjälper vid upphandling

null

Använd standarder som stöd i arbetet med offerter och specifikationer.

Standarder bidrar till att utrustning och system passar ihop. De innehåller krav på funktionalitet och säkerhet och beskriver lämpliga provningsmetoder.

Alla som arbetar med projektering av komplicerade system vet hur krävande det är att få med alla de viktiga detaljerna. Om man glömmer dem kan man få problem efteråt, om det skulle uppstå tvister om vad som skulle ha levererats.

De flesta standarder innehåller
– en klargörande begreppsapparat
– tydliga krav på tekniskt utförande och kvalitet
– en beskrivning av erkända metoder
– valmöjligheter (alternativ eller handlingsutrymme)
– krav på provning och toleranser.

Det är meningslöst att använda dyrbara konsulttimmar för att uppfinna hjulet på nytt på sådana områden där det finns heltäckande standarder. I standardiseringsprocessen har specialister på båda sidorna av bordet suttit tillsammans och funnit en balanserad lösning. Den har sedan gått igenom en grundlig process, där den granskats av andra kollegor, på elområdet i de flesta fall i ett internationellt samarbete. Färdiga standarder bör därför alltid vara en utgångspunkt i specifikationsarbetet.

Om du arbetar inom det elektrotekniska området och känner dig osäker på vad standarder skulle kunna bidra med för att underlätta och förbättra ditt arbete, tveka inte att ta kontakt med SEK Svensk Elstandard.

Standardisering är en öppen process och SEK välkomnar företag, myndigheter, högskolor och organisationer som vill vara med och utveckla standarder. SEK Svensk Elstandard är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen och svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och för svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström