2016-12-14 16:33Nyheter

Standarderna för mekanisk dimensionering av utomhusställverk i nya utgåvor

null

Den svenska standarden för mekanisk dimensionering av utomhusställverk har reviderats, liksom den kompletterande standarden för beräkning av vind- och islaster. 

De nya utgåvorna av SS 421 01 66 respektive SS 421 01 67 ersätter de nuvarande från 2002 och 2001, som upphör att gälla den 14 december 2017. 

Den indelning i olika belastningsfall och lastkombinationer som hittills gjorts, har i den nya utgåvan av SS 421 01 66 ersatts med en indelning i enbart lastfall, utan ytterligare underindelning. Lastfallen är av två slag, vid brottgräns och vid bruksgräns. Helt nytt är ett lastfall som tar hänsyn till den maximala lintemperaturen. Beräkning av kortslutningslaster ska, som tidigare, om möjligt ske med ledning av
SS-EN 60865-1, som ger underlag för mekanisk hållfasthetsdimensionering av ställverk vid kortslutning. Den senaste utgåvan av den kom 2012.

Den nya utgåvan av SS 421 01 67 för beräkning av vind- och islaster kompletterar den nya SS 421 01 66. Båda standarderna bygger på eurokoderna för dimensionering av byggnadsverk. Beräkningarna i
SS 421 01 67 är baserade på beräkningsmetoden i SS-EN 1991-1-4. Nytt jämfört med den tidigare utgåvan är att den också innehåller ett enklare alternativ med tabeller med ungefärliga värden på vindlasten.

Båda standarderna behandlar alltså mekanisk dimensionering av de elektriska delarna av utomhusställverk. För övriga fordringar hänvisar de till SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 (ingår i SEK Handbok 438). De nya standarderna har också ett samband med standarden för elektriska friledningar över 1 kV, SS-EN 50341. Den allmänna delen av den,
SS-EN 50431-1, kommer i ny utgåva i vinter, tillsammans med en ny SS-EN 50341-2-18, som kompletterar med information om vad som särskilt gäller i Sverige.

Se preview här på SS 421 01 66, Mekanisk dimensionering av utomhusställverk.
Se preview här på SS 421 01 67, Dimensionering av utomhusställverk – Vind- och islaster.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.

SS 421 01 66 och SS 421 01 67 är framtagna i den tekniska kommittén SEK TK 99, Högspänningsställverk, som också är svensk spegelkommitté för det internationella och europeiska arbetet inom området, i IEC respektive CENELEC. Läs mer om SEK TK 99 här.

Bara ett fåtal svenska standarder är alltigenom svenska, som de här båda. De är faktiskt häften av de helsvenska standarder som
SEK Svensk Elstandard fastställt 2016. De båda andra är standarderna med beteckningar för telekablar SS 424 16 75 (utg 6) och SS 424 18 86 (utg 1). Alla årets övriga svenska standarder inom el och elektronik är gemensamma europeiska standarder, där de flesta tagits fram i globalt samarbete inom IEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson