2016-04-21 07:53Nyheter

Standardiserade metoder för att bestämma halten av bl a ftalater och PBB på gång

null

Arbete har börjat på en internationell standard för hur man bestämmer halten av polybromerade bifenyler (PBB), polybromerade bifenyletrar (PBDE) och vissa ftalater i el- och elektronikutrustning.

I Europa, liksom på andra håll i världen, finns bestämmelser för att begränsa förekomsten av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Tillverkare och importörer måste visa att deras produkter uppfyller dessa bestämmelser. Hur man mäter halten av dessa ämnen beskrivs i olika delar av standarden SS-EN 62321. Det nya projektet gäller en ny del av standarden.

SEK Handbok 451 ger en vägledning till det europeiska bestämmelserna, som kallas RoHS (reduction of hazardous substances) och som gäller för de flesta el- och elektronikprodukter. Se preview på handboken här.

Arbetet med den nya delen till standarden SS-EN 62321 sker i den tekniska kommittén IEC TC 111, Environmental standardization for electrical and electronic products and systems, inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronikområdena. Svenska företag, organisationer och myndigheter som vill bidra i arbetet med dessa standarder deltar genom den svenska spegelkommittén, SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, inom SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström