2014-09-22 11:13Nyheter

Standardiserat system underlättar

null

Standardiserat system för att ange och överföra produktdata underlättar för processindustrin.

Utbyte av produktdata mellan företag, affärssystem, konstruktionsverktyg osv och mellan ett företags olika datasystem kan bara löpa smidigt om man ordentlig definierat den information som ska utväxlas och hur den ska användas.
Det kan ske om det finns en standardiserad metod som kan användas för att en gång för alla registrera all information om en produkt, som sedan kan användas i kataloger och offertunderlag, vid beställning och när produkten integreras i t ex CAE system eller underhållssystem

Standarderna i serien SS-EN 61987 beskriver en sådan metod och ett sådant system, tillämpat på uppgifter om utrustning för mätning och styrning, särskilt för användning inom processindustrin. De använder de datamodeller som beskrivs i SS-EN 61360-2 (IEC 61360-2) och överensstämmer med ISO-standarderna för STEP för utväxling av produktdata. Givare och liknande produkter förekommer ju i stor mängd i en processanläggning, där de kanske också har en kortare livslängd, än de omkringliggande anläggningsdelarna. Det finns därför ett uttalat behov av standardiserade, kommunicerbara katalogdata, som också kan utnyttjas som underlag vid drift och underhåll.

Standarderna introducerar en metod för att specificera mätutrustning med hjälp av block av egenskaper. Blocken sätts sedan samman till egenskapslistor (list of properties, LOP), som var och en beskriver en viss typ av apparat eller anordning. Som egenskaper räknas inte bara elektriska och mekaniska data, utan också driftegenskaper och miljöförhållanden

De planerade delar av SS-EN 61987 (IEC 61987) som är ute på remiss innehåller egenskapslistor för tryckgivare (del 13; dokument 65E/398/CDV), reglerventiler (delarna 21, 22 och 23; dokument 65B/926/CDV, 65B/927/CDV respektive 65B/928/CDV) och ställdon (del 24-1; dokument 65B/929/CDV). Förslagen är på remiss till den siste september och kan beställas från SEK Svensk Elstandard.

Del 1 i serien, SS EN 61987-1 (IEC 61987-1), innebar ett viktigt steg genom att den definierar en generisk struktur där man kan hänga upp styr- och reglerutrustningarnas olika egenskaper. På det sättet blir produktbeskrivningarna lättare att förstå, när de överförs från ett ställe till ett annat och standarden kan användas vid framställning av kataloger och datablad för utrustning för mätning och styrning.

I SS-EN 61987-10 (IEC 61987-10) definieras byggstenar och den datamodell som behövs för att sätta samman egenskapslistor. En generisk struktur för egenskapslistorna specificeras i SS-EN 61987-11 (IEC 61987-11). En kommande SS-EN 61987-12 (IEC 61987-12) för utrustning för flödesmätning är under utarbetande och väntas bli färdig nästa år.

De här standarderna och förslagen tas fram internationellt inom IEC. Genom samarbetet i CENELEC kommer de nya IEC-standarderna sannolikt också att antas som europeisk standard och därefter fastställas som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard.

Genom den tekniska kommittén SEK TK 65 deltar svenska företag och myndigheter i de arbeten som pågår internationellt och europeiskt med standarder för system för industriell processtyrning. Bland aktuella projekt märks en planerad IEC 62890 om livscykelhantering och en revision av standarden IEC 61804 för funktionsblock.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström