2020-04-14 11:30Nyheter

Standardisering – en del av arbetet med FNs hållbarhetsmål

null

Många i Sverige är med och skriver standarder som stöder utvecklingen mot de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

I AGENDA 2030 har FN har ställt upp 17 globala mål för hållbar utveckling – SDG, Sustainable Development Goals. Ambitionen med hållbarhetsmålen är att FNs medlemmar tillsammans ska skapa en mer hållbar värld. Till år 2030 ska vi ha avskaffat den extrema fattigdomen, minskat ojämlikheter och orättvisor, löst klimatkrisen och uppnått mer fred och större rättvisa i världen.

Agendan med hållbarhetsmålen lanserades 2015. I år, när det är ett decennium kvar till 2030, har FN ökat ambitionsnivån.

Inte mindre än 16 av de 17 målen stöds av det internationella arbetet med standarder inom IEC, International Electrotechnical Commission. Och där bidrar aktivt alla de svenska företag, högskolor och myndigheter som deltar i tekniska kommittéer och arbetsgrupper inom IEC och SEK Svensk Elstandard.

IEC arbetar för att förbättra tillgången till teknik, möjlighet till innovation, utveckling och spridning av miljövänlig teknik samt för att underlätta och effektivisera internationell handel. Varje enskilt mål, SDG, är uppbyggt av mindre delar. Om man ser hållbarhetsmålen från en teknisk synvinkel bidrar därför många standarder och standardiseringsprojekt till vart och ett av de 16 mål som stöds. Omvänt finns det enskilda standarder som stöder realiseringen av flera olika hållbarhetsmål.

Ta till exempel de mål som är kopplade till ”att lösa klimatkrisen”. Många olika tekniska kommittéer inom IEC utvecklar standarder som stödjer en ökad energieffektivitet och ett sätt är att införa ny och innovativ teknik, t ex genom att ersätta glödlampor med LED. Det hade inte hade varit möjligt om det inte hade funnits standarder för LED, framtagna i ett gemensamt arbete inom IEC – där också svenska specialister deltagit.

Se mer om IEC och de globala målen på www.iec.ch/SDG/. Mer om de globala målen på svenska finns på www.globalamalen.se.

De kommande veckorna kommer SEK gå djupare in på de olika hållbarhetsmålen och hur de är kopplade till standardiseringen och SEKs och IECs arbete. Håll utkik efter inläggen på våra sociala medier, vi finns både på Facebook (@svenskelstandard), Linkedin (SEK Svensk Elstandard), Twitter (@SEKSvenskElstan) och Instagram (SEK Svensk Elstandard).

SEK Svensk Elstandard gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att aktivt bidra i standardiseringsarbetet med att skriva öppna och gemensamma standarder. SEK är den svenska medlemmen i IEC (sedan 1907!) och en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna www.elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh