2011-11-24 14:15Nyheter

Standardisering handlar om kunskapsutbyte och samarbete

Standardisering handlar om kunskapsutbyte och samarbete, och om att göra resultaten tillgängliga för alla intresserade.

Energieffektivitet eller verkningsgrad, dvs hur mycket av energin som kommer till nytta, är ämnet för flera olika standarder. 

En effektivare användning av elenergin förutsätter att det går att jämföra olika produkter, och då måste man finna en passande mätmetod och avgöra hur produkterna ska användas när man mäter, t ex med vilket tvättprogram och med hur mycket tvätt som en tvättmaskin ska köras när den provas. Reglerna ska vara tydliga och användbara. Sådana regler kan man komma överens om i en standard.

Läs mer om några aktuella exempel. De är ganska olika men handlar alla om att ta vara på elen så mycket som möjligt.

Energisnålare motorer
Elmotorer finns det många och i byggnader och i industrin är de dessutom ofta ganska stora. Om man bara kan minska förlusterna litegrann, så är mycket vunnet totalt sett. EU kräver ökad energieffektivitet hos nya elmotorer och Energimyndigheten har utfärdat nya föreskrifter, men det är inom IEC som klassningen och mätmetoderna har tagits fram.

”Grön IT”
Servrar och datacentraler förbrukar en växande del av den el som produceras och energieffektiviteten har därmed blivit alltmer intressant. För större anläggningar måste serverrummet eller hela byggnaden tas med i beräkningen. 

Energismarta högtalare
Mjukvaran i apparater och hur t ex standby-lägen hanteras kan ha stor betydelse för elförbrukningen. Ett exempel är aktiva högtalare till datorer.

Miljömedveten konstruktion
För el- och elektronikprodukter krävs numera ett miljömässigt tänkande redan från början, när konstruktörerna börjar arbeta med idén till en ny produkt. God hjälp ger då standarden SS-EN 62430.

Modernisering av äldre vattenkraftstationer
Även för kraftverk och andra elproducerande anläggningar, t ex med solceller, är effektiviteten av intresse. Därför moderniseras många gamla vattenkraftstationer och det finns en standard som beskriver hur man bestämmer hur mycket bättre det blev efter renoveringen.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard