2017-01-25 11:41Nyheter

Standardverk inom tillförlitlighetsområdet – nu i reviderad utgåva.

null

Det internationella standardverket för matematiska begrepp och sammanhang inom tillförlitlighets-området, IEC 61703, har kommit i ny utgåva, som nu också fastställts som svensk standard.

De olika uttryck som används för att beskriva olika tillförlitlighetsbegrepp, t ex medelreparationstid (MRT) och medeltid till fel (MTTF), har en matematisk grund. Därför kan det vara svårt att definiera och beskriva dem i en vanlig ordbok, som den internationella elektrotekniska ordlistan på www.electropedia.org.

De olika begreppen inom området – som funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållssäkerhet och så vidare – beskrivs därför utförligt, och i många fall med figurer, i en separat internationell standard, IEC 61703. Den nya utgåvan kom förra året och är nu fastställd som svensk standard:
SS-EN 61703, Tillförlitlighet – Matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

Eftersom det här är ett referensverk, får man en god överblick över innehållet genom att se på innehållsförteckningen. Den ingår i den preview som man kan ladda ner här, fritt och utan kostnad.

IEC 61703 har tagits fram inom den tekniska kommittén IEC TC 56, Dependability, som arbetar med tillförlitlighetsstandarder för tillämpning inom alla teknikområden, inte bara inom el och elektronik. Den nya utgåvan innehåller en mer allmän behandling av system med flera komponenter, med hjälp av tillståndsövergångar och Markovanalys. Den skiljer också tydligare mellan enheter och system än den tidigare. Standarden behandlar i huvudsak tillförlitlighet hos hårdvara men många av termerna och deras definitioner kan också tillämpas på programvara.

Genom kommittén SEK TK 56 inom SEK Svensk Elstandard deltar svenska specialister i arbetet i IEC TC 56 som har en egen hemsida här. SEK TK 56 välkomnar representanter för industri, myndigheter, högskolor och andra med intresse för frågor kring tillförlitlighet och underhåll. Standarderna från IEC TC 56 blir också europeisk och svensk standard. Ett aktuellt exempel är SS-EN 62740 om grundorsaksanalys (RCA), några andra presenteras här. Bland pågående projekt märks en kommande IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och en revision av IEC 31010 med metoder för riskbedömning.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson