2013-12-17 09:40Nyheter

Strategi för standardisering

null

Förslag till en svensk standardiseringsstrategi är på remiss till den 15 januari 2014.

Standardisering är en internationell verksamhet. Det har länge varit så inom el och elektronik och utvecklingen går åt det hållet även inom andra områden. 

Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi att andra länder tar kontroll över områden som är strategiskt viktiga för oss, och att de standarder som tas fram inte anpassas efter våra förutsättningar och behov. 

Sveriges Standardiseringsförbund har därför initierat ett arbete att ta fram en svensk standardiseringsstrategi. Förslaget är nu ute för kommentering till den 15 januari 2014.

Dina kommentarer och ändringsförslag är välkomna. Ta chansen att påverka Sveriges kommande nationella standardiseringsstrategi.

För att ta del av förslaget och anvisningar och blankett för kommentering besök SEKs hemsida, elstandard.se

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard