2014-09-11 10:10Nyheter

Talande utrymningslarm - Förslag till ny europeisk standard

null

Talande utrymningslarm - Förslag till ny europeisk standard

På remiss från SEK Svensk Elstandard är nu ett förslag till en ny europeisk standard för talade utrymningslarm. Den är tänkt att få beteckningen EN 50849 för att anknyta till den nuvarande standarden EN 60849, som den är planerad att ersätta. Den nuvarande standarden från 1998 har till viss del redan ersatts av två delar av den europeiska brandlarmsstandarden EN 54, nämligen
EN 54-16 om centralutrustning för talat larm och EN 54-24 om högtalare för talat meddelande. Andra delar av EN 60849 täcks dock inte av dessa, och de gäller fortfarande.

Utrymningslarm är främst aktuella i större och kanske mer komplicerade byggnader där det vistas mycket folk, t ex köpcentra eller skolor, och utrymning kan ju behöva ske av andra orsaker än brand. De överlappade delarna är bortskurna i det nya förslaget.

Dessutom moderniseras de delar av standarden som behandlar taluppfattbarhet. I den nuvarande standarden används den tidigare RASTI-metoden, som dock visat sig ge osäkra resultat. I förslaget används istället den modernare och allmänt använda metoden med talöverföringsindex, STI, som finns beskriven i standarden SS-EN 60268-16 från 2012.

Medan den nuvarande EN 60849 egentligen är en internationell standard från IEC som genom samarbetet i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC också antagits som europeisk standard, är det nya projektet en helt europeisk historia, utan internationell anknytning. Det har varit svårt att få någon internationell uppslutning kring projektet, som därför drivs i en arbetsgrupp i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Svenska intressenter deltar i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK 79, Larmsystem, inom SEK Svensk Elstandard.

Förslaget, kallat prEN 50846, är på remiss till den siste september 2014 och kan beställas utan kostnad från SEK Svensk Elstandard.

Aktuella standarder därifrån är t ex de båda standarderna SS-EN 50132-7 för system för kameraövervakning och SS 447 06 13-7 för inbrotts- och överfallslarm.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell