2016-03-02 11:21Nyheter

​Tekniskt omsorgsstöd - IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet

null

IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet.

För att hålla koll på och samordna det arbete som sker i olika standardiseringskommittéer, som var och en arbetar med en viss aspekt eller viss teknik, har IEC därför inrättat en överordnad systemkommitté. 

IEC-kommittén har identifierat fyra områden, där det särskilt behövs ett övergripande arbete. Det gäller först och främst att ta fram användarkrav och beskriva riskhantering, med hjälp av användningsfall (use-cases). Ett jätteområde är förstås att ta fram en arkitektur för AAL och att definiera interoperabilitet mellan olika domäner och tjänster. Därtill kommer frågor kring kvalitet och villkor för certifiering och även det speciella gränssnittet mellan standarder och nationella eller regionala lagar och föreskrifter.

AAL berör några tekniska områden under utveckling, till exempel smarta kläder, sakernas internet (IoT), medicinska system och olika typer av robotar, medicinska eller för vanligt hushållsbruk. Arbeten med standarder inom dessa områden pågår på olika håll och systemkommittén ska svara för en samordning av dem. En svensk referensgrupp för systemkommittén inom IEC har nu inrättats inom SEK Svensk Elstandard. Denna svenska systemkommitté för tekniskt omsorgsstöd hade sitt första möte hos SEK i Kista i februari.

SEK Svensk Elstandard är en förening som sedan 1907 ger svenska företag, högskolor organisationer och myndigheter möjlighet att delta i arbete med internationella standarder, som oftast också blir europeiska och svenska standarder. Alla intressenter inom området tekniskt omsorgsstöd är välkomna att höra av sig till SEK, med frågor eller för att anmäla sitt deltagande i systemkommittén, mejla SNC@elstandard.se alt ring kansliet på tel 08-444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell