2018-12-14 13:10Nyheter

Tillförlitliga datanät

null

Med redundans och olika topologier kan tillförlitligheten ökas. Internationell standard beskriver olika sätt.

Standarderna i serien SS-EN 62439 beskriver kommunikationsnät med hög tillgänglighet för användning i system för processtyrning i industri och infrastruktur. Redundans kan hanteras inom nätverket eller i noderna i dess ändar. Nät med båda metoderna återfinns i olika delar av standarden.

Standarden består av flera delar. Den första delen innehåller gemensamma element och definitioner och uppgifter om provning av överensstämmelse med standarden. Olika topologier presenteras också. Dessutom beskrivs en klassning av nätverks egenskaper och ett sätt att uppskatta nätverks tillgänglighet.

I de följande delarna behandlas några olika typer av nät med hög tillgänglighet, baserade på Ethernet (ISO/IEC 8802-3, IEEE 802.3). De olika nätverkslösningarna har olika egenskaper och passar för olika tillämpningar. Ringnät med redundanta länkar behandlas i SS-EN IEC 62439-2 och SS-EN 62439-6, medan dubblerade nätverk utan redundanta länkar till noder behandlas i SS-EN IEC 62439-3, SS-EN 62439-4 och SS-EN IEC 62439-5.

De olika lösningarna som specificeras i de olika delarna erbjuder förutsägbart uppträdande vid fel och en hög grad av interoperabilitet med ansluten utrustning. Standarderna för kommunikationsnät med hög driftsäkerhet i serien SS-EN 62439 (IEC 62439) är framtagna i internationellt samarbete mellan specialister från olika länder, bl a från Sverige. De har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

Arbetet har skett i den tekniska kommittén för industriell processtyrning, IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. Andra aktuella standarder för processindustrin från IEC TC 65 är SS-EN 61511, i tre delar, om säkerhetskritiska system och SS-EN 62682 om larmsystem och larmhantering.

Serien SS-EN 62439 ingår i ett ekosystem av standarder för kommunikationsnät. Där ingår bland annat SS-EN 50173 och SS-EN 50600 om konstruktion och planering av driftsäkra kabelnät.

Under 2018 har nya utgåvor och tillägg utkommit och serien SS-EN 62439 består nu av:
SS-EN 62439-1, utg 1:2010, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 1: Grunder och beräkningsmetoder

Till denna finns tilläggen
SS-EN 62439-1, utg 1:2010/A1:2012 och SS-EN 62439-1, utg 1:2010/A2:2018

SS-EN 62439-2, utg 3:2022, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 2: Media Redundancy Protocol (MRP)

SS-EN IEC 62439-3, utg 4:2022, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) och High-availability Seamless Redundancy (HSR)

SS-EN 62439-4, utg 1:2010, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP)

Till denna finns tillägget SS-EN 62439-4, utg 1:2010/A1:2012

SS-EN IEC 62439-5, utg 2:2018, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)

SS-EN 62439-6, utg 1:2010, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 6: Distributed Redundancy Protocol (DRP)

SS-EN 62439-7, utg 1:2012, Industriell processtyrning – Nät med hög driftsäkerhet – Del 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP)

Till denna finns rättelsen SS-EN 62439-7, utg 1:2012/AC1:2016.

Preview på samtliga delar kan du se på elstandard.se. Med funktionen preview får man standardens förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström