2012-11-12 13:26Nyheter

Tillförlitlighet i öppna system - Internationell standard föreslås

null

Internationell standard förslås för hantering av tillförlitligheten i system där okända faktorer kan ha ett avgörande inflytande.

Konstruktörens eller ägarens kunskap om ett system är – som bekant – aldrig fullständig och kanske inte heller helt uppdaterad. Det finns faktorer utifrån, som vi inte har kontroll över, eller ens känner till, som kan ha avgörande inflytande på tillförlitlighet och tillgänglighet. När tillförlitligheten bedöms eller beräknas blir det lätt så, att man bortser från frågor som beror på systemets öppenhet för påverkan. Det kan också vara så att systemet själv kan inverka på omgivningen på sätt som inte tas med i en konventionell bedömning. 

Tillförlitligheten påverkas också av förändringar som sker med tiden, som åldring, förslitning eller ombyggnader, kanske till följd av nya regelverk. Sådant är naturligtvis svårt att känna till från början och då bortser man gärna från dem också, även om de på något sätt borde vara med i analysen. 

Efter Fukushima har det i Japan kommit fram önskemål om att man på något sätt borde ha riktlinjer för hur man hanterar sådana okända parametrar när man bedömer tillförlitligheten hos utrustningar och system. Alla system är ju i någon mening öppna och det vore värdefullt att i en standard beskriva en metod att hantera dessa frågor. Därför har japanerna förslagit ett nytt arbete om detta i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Att det blev IEC och inte ISO, beror på att IEC genom en överenskommelse med ISO har hand om övergripande standardisering vad gäller tillförlitlighet och angränsande områden.

Den standard som föreslås ska kunna användas för produkter, system och tjänster med hårdvara och mjukvara och med hänsyn till mänskliga aspekter, under hela livscykeln. Den är tänkt att lägga fast en gemensam terminologi och ge en allmän överenskommelse om vilka krav som bör ställas vad gäller tillförlitlighet i samband med öppna system. 

På senare år har det inom ISO och IEC tagits fram standarder med vägledning hur affärstillgångar, affärsverksamhet eller tele- och datatjänster kan vidmakthållas under olika omständigheter. Den föreslagna standarden kan också ge ett bidrag till en vidare utveckling av standarder av det slaget. 

Förslaget är lämnat till den tekniska kommittén IEC TC 56, Dependability. Förslaget har beteckningen 56/1482/NP och kan beställas från SEK Svensk Elstandard fram till den 7 december 2012.

Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 56 är SEK TK 56, Tillförlitlighet.

Bland nyare standarder från SEK TK 56 märks t ex SS-EN 61907, Tillförlitlighetsteknik för kommunikationsnät, och SS-EN 62508, Riktlinjer avseende aspekter på mänsklig tillförlitlighet. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk