2013-02-27 15:07Nyheter

Tillförlitligheten hos programvara

null

Nu finns det en svensk standard, SS-EN 62628, med riktlinjer för att öka tillförlitligheten hos programvara.

Den nya standarden SS-EN 62628 ger vägledning hur man åstadkommer tillförlitlighet i programvara som påverkas av lednings- och konstruktionsprocesser och av applikationsmiljön. Den beskriver först de generella fordringarna på tillförlitlighet hos programvara och processer. Därefter lägger den fast ett generellt ramverk för krav på programvarans tillförlitlighet, ger en metod för tillämpning över programvarans livscykel, visar kriterier och metoder för konstruktion för tillförlitlighet och ger praktisk vägledning för bedömning och mätning av tillförlitlighetsegenskaper i system med programvara, både renodlade datasystem och andra tillämpningar där mjukvara ingår.

Standarden vänder sig till dem som utvecklar eller levererar programvarusystem och till systemintegratörer. Den kan också användas av dem som driver, underhåller och använder programvarusystem och som berörs av frågor kring tillförlitligheten hos programvaran och dess utdata. Den är inte avsedd att användas för bedömning av överensstämmelse eller vid certifiering.

I standarden används de metoder för hur man åstadkommer tillförlitlighet i tekniska system över hela livscykeln som beskrivs i SS-EN 60300-3-15 (den internationella standarden IEC 60300-3-15). Båda dessa standarder har tagits fram inom den tekniska kommittén TC 56 inom IEC, som är den grupp inom de internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC som har hand om övergripande frågor som gäller tillförlitlighet och angränsande områden. Svensk referensgrupp för IEC TC 56 är SEK TK 56, Tillförlitlighet, inom SEK Svensk Elstandard.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk