2020-05-28 09:24Nyheter

Tjänster med välfärdsteknik

null

Spännande internationellt arbete med grunder och vägledningar pågår.

Kan det löna sig att införa tekniska, till stor del IT-baserade, system för sjukvård och rehabilitering i hemmet? Internationellt samarbete har resulterat i nya vägledningar för bedömning.

Välfärdsteknik är bara en del av en tjänst, eller en kombination av tjänster. Därför räcker det inte med standarder för utrustning och tekniska system, också olika aspekter på tjänsterna kan behöva redas ut gemensamt i samarbete mellan olika specialister. Det här är frågor som inte bara är aktuella nationellt. Ledande initiativ till internationellt samarbete har tagits från Tyskland och Japan, men input kommer också från andra länder.

Projekten drivs inom ramen för systemkommittén för Active Assisted Living inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. De första resultaten är klara och utgivna. Inte som standard dock, utan som dokument av mer vägledande natur. Det hindrar inte att de kan vara av intresse också för svenska förhållanden.

Den första delen, IEC 63234-1, ger ett beskrivande ramverk och ett formulär för en ekonomisk bedömning av ett införande av tekniskt omsorgsstöd och ny välfärdsteknik.

Den andra delen, IEC 63234-2, innehåller ett exempel på hur man använder ramverket, särskilt för att göra en ekonomisk bedömning av att införa fjärrövervakning av kroniskt sjuka som vistas hemma. Bedömningen i exemplet genomförs med perspektivet hos den som betalar för systemet och tjänsterna, dvs vanligen den offentliga sektorn eller försäkringsbolag.

Se preview på IEC 63234-1 här och på IEC 63234-2 här. Ett nytt projekt med fokus på tjänsterna är IEC 63219 som ska ge riktlinjer för ledningssystem för tjänsteleverantörer. Utgångspunkten är ISO 9001. Projektet IEC 63314 ska komplettera med relevanta fordringar på personalens utbildning och färdigheter.

Det pågår alltså en del internationellt samarbete kring dessa frågor, som även kunde intressera svenska aktörer. Närmare information kan lämnas av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är medlem i IEC och som även är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen. Läs mer om IEC SyC AAL och om den svenska spegelkommittén SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd.

Inom vård och omsorg är IEC mest känt för standarderna för säkerhet och väsentliga prestanda för medicinteknisk utrustning och inom områdena radiologi och diagnostisk bildgivning. Svenska företag och vårdgivare bidrar där sedan länge aktivt i arbetet med nya och förbättrade internationella, europeiska och svenska standarder. Två aktuella standarder kan hjälpa organisationer att bedöma risker och möta oförutsedda hot och påfrestningar, läs mer om dem här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell