2017-02-09 13:59Nyheter

Trasiga lampor

null

Insamlade skrotade lampor ska tas om hand och saneras –
SEK TS 50625-3-2 beskriver hur.

Den nya tekniska specifikationen SEK TS 50625-3-2 beskriver provtagning, analys och tillhörande gränsvärden, till exempel för bly, att användas i samband med sanering av lampor av olika slag.

SEK TS 50625-3-2 används tillsammans med de generella kraven på behandling av insamlade skrotade elektriska och elektroniska produkter enligt det europeiska WEEE-direktivet. Den kompletterar standarden SS-EN 50625-2-1 för behandling av insamlade lampor och de allmänna kraven för sanering i SEK TS 50625-3-1.

Se preview här på SEK-TS 50625-3-2, Krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) – Del 3-2: Sanering av lampor.

– Vi planerar att bli klara med alla delar i serien 50625 under 2017, säger Andrea Legnani på CEI i Milano, som är sekreterare i den europeiska gruppen CENELEC TC 111X som tagit fram standarden.

- En kompletterande standard för ekodesign för elektrisk och elektronisk utrustning, grundat på livscykelanalys och miljödeklarationer med hjälp av produktkategoriregler, ska bli färdig nästa år.

Genom den svenska gruppen SEK TK 111 deltar svenska specialister i det europeiska arbetet och i liknande arbeten globalt inom IEC. SEK TK 111 har också tagit fram SEK Handbok 451, RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, som du kan läsa mer om här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson