2013-01-29 15:52Nyheter

Tre nya delar av OPC UA

null

Fler och fler delar av OPC UA börjar gälla som europeisk och svensk standard.

OPC UA binder ihop olika system i ett företag. Den är en plattformsoberoende standard som gör det möjligt för olika system och apparater att kommunicera med varandra över olika typer av nät. OPC var ursprungligen framtaget av ett konsortium som en länk mellan Windows-applikationer och system för processtyrning. I och med utvecklingen av OPC UA, som också blivit internationell standard, IEC 62541, har utvecklingen fortsatt mot en mer generell arkitektur som också möjliggör utväxling av data mellan produktionssystem nära fabriksprocesserna och system av mer överordnad och administrativ karaktär. OPC UA kan t ex köras på LINUX/UNIX-baserade system och användas i och mellan system för automatisering av produktionsprocesser (MES), SCADA-system och styr- och reglersystem, t ex PLC-system och system med fältenheter. 

För att underlätta detta informationsutbyte definierar OPC UA en gemensam infrastrukturmodell, som innehåller specifikationer för en informationsmodell som representerar struktur och uppträdande för systemets delar, tillsammans med en modell för meddelande mellan applikationer, en kommunikationsmodell för dataöverföring och en modell för överensstämmelse som ska säkerställa interoperabilitet mellan olika system

Genom att OPC UA antagits som internationell standard av den internationella standardiseringsorganisationen IEC, har den fått en vidare spridning och acceptans. Standarden, IEC 62541, består av flera delar, som också blivit europeisk standard och svensk standard SS-EN 62541. De två första delarna av IEC 62541 är mer översiktliga och är därför inte standard utan tekniska rapporter, i Sverige SEK TR 62541-1 och -2. Tre nya delar fastställdes också som svensk standard i januari:

SS-EN 62541-7, OPC Unified Architecture – Del 7: Profiler
SS-EN 62541-9, OPC Unified Architecture – Del 9: Larm och villkor 
SS-EN 62541-10, OPC Unified Architecture – Del 10: Program

De övriga färdiga delarna är:

SEK Teknisk Rapport 62541-1, OPC Unified Architecture – Del 1: Översikt och koncept
SEK Teknisk Rapport 62541-2, OPC Unified Architecture – Del 2: Säkerhetsmodell
SS-EN 62541-3, OPC Unified Architecture – Del 3: Modell för adressrymd
SS-EN 62541-4, OPC Unified Architecture – Del 4: Tjänster
SS-EN 62541-5, OPC Unified Architecture – Del 5: Informationsmodell
SS-EN 62541-6, OPC Unified Architecture – Del 6: Mappningar
SS-EN 62541-8, OPC Unified Architecture – Del 8: Dataåtkomst

Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning.

Bland standarder från SEK TK 65 märks t ex SS-EN 61131 om programmerbara styrsystem och SS-EN 62264, Integrering av processtyrning och affärssystem.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström