2013-09-25 14:38Nyheter

Tryckt elektronik - fem nya förslag till arbeten är på gång

null

Tryckt elektronik kräver standarder.

Standarder är inte bara för etablerad teknik. Inom området tryckt elektronik är just nu fem förslag till nya arbeten på gång. Om de går igenom, ska de bli internationella standarder.

Ett av förslagen gäller en standard för hur man mäter ledarmönstrets bredd. Ledarbredden för tryckt elektronik spänner mellan några my och fler millimeter, men det finns fler frågor som måste lösas.
– Tryckta elektroniska komponenter tillverkas med metoder som skiljer sig avsevärt från traditionell mikroelektroniktillverkning, säger Christer Karlsson på Thinfilm i Linköping. Detta resulterar bland annat i ledarmönster med annan karakteristik, t ex vad gäller kantdefinition och ytojämnhet. Vid informationsutbyte mellan kunder och tillverkare behövs det därför en standard.

IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, har en grupp för tryckt elektronik, IEC TC 119. Christer Karlsson är med i den svenska referensgruppen SEK TK 119 inom SEK Svensk Elstandard:
– Thinfilm deltar i standardiseringsarbetet eftersom det hjälper branschen snabbare framåt. Det finns ett stort behov av att tala samma språk mellan materialleverantörer, maskintillverkare, komponenttillverkare och kunder.

Den som vill läsa förslaget, som har beteckningen 119/20/NP, kan fram till den 18 oktober 2013 beställa det utan kostnad från SEK Svensk Elstandard, snc@elstandard.se.

 

 

Thinfilm är ett norskt bolag, listat på Oslo-börsen, med produktutveckling i Linköping, Thin Film Electronics AB, och med kontor i San Francisco and Tokyo.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk