2021-04-23 11:06Nyheter

Underhåll av IT-nät

null

Den som förvaltar IT-nät i fastigheter ställs inför frågor kring underhåll och utökning. Vägledning till avtal, förutsättningar och omfattning finns i standard med svenska kommentarer.

 

Underhåll och utökning av fastighetsnätet påverkas av hur komplex installationen är komplexitet och av dokumentationens kvalitet – och förstås av hur nätet rent fysiskt är installerat. Det finns en vägledning som underlättar beslut och kontraktsskrivning.

 

Vägledningen, som tagits fram i ett europeiskt samarbete, är utgiven som svensk standard SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2. Tillsammans med inskjutna svenska råd och förtydliganden ingår de båda standarderna i en handbok om fastighetsnät från SEK Svensk Elstandard, SEK Handbok 459.

 

Planera för utökning

Hur installationen är utförd spelar roll för framtida underhåll och utökning, liksom hur omfattande och tillförlitlig dokumentationen är. Tillgängliga utrymmen spelar en stor roll, liksom hur stativ, paneler och liknande placerats och hur mycket plats som lämnats för nya kablar, genomföringar med mera. Det gäller inte minst hur man ordnat för överlämningspunkter och utrymmen för anslutning av externa tjänster.

 

Självklart ska fastighetsnät vara installerat så att man kan utföra provning, reparation, utökning eller förlängning. Den kravspecifikation för installationen som beställaren gör bör därför ta höjd för en förutsägbar utökning. Särskilt viktigt är det om installationen planerats för en viss fjärrmatningskategori, så att kabelbuntarna hålls tillräckligt separerade, maximala längder inte överskrids och så att strömförsörjningen även efter utökningen orkar stödja den tänkta fjärrmatningskategorin.

 

Enklast är det, om beställaren, som det rekommenderas i SS-EN 50174-1, redan i den beskrivning av arbetets omfattning som görs i samband med installation eller utvidgning även ställt krav på bland annat underhållsutbildning, övning i felsökning och på ett reparations- och underhållsavtal.

 

Även säkerhet

Reparation och underhåll ska kunna ske utan risk för personal eller utrustning. Samtidigt ska åtkomsten vara begränsad för att förhindra att installerade fastighetsnätet skadas, av misstag eller med avsikt. Sådana saker behandlas utförligt i handboken.

 

Man måste också tänka på att en framtida utökning kan påverka separationen mellan elnät och IT-nät. Separation behandlas både i SEK Handbok 459 och i Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Om kraven på separationsavstånd inte är uppfyllda efter en utökning, uppfyller elinstallationen inte heller fordringarna i Elinstallationsreglerna.

 

Se preview här på de inledande avsnitten i SEK Handbok 459, Fastighetsnät - Installation av kabelnät för informationsöverföring. En presentation finns i SEK Aktuellt nr 4/2020 (sid 19 ff), som kan laddas ner här.

 

Standarderna i handboken är resultatet av ett omfattande europeiskt samarbete där svenska specialister deltagit aktivt genom gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning, som även stått för de svenska förtydligandena i handboken. SEK TK 215 är en del av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen och som gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra och förkovra sig i arbetet med att skriva öppna och gemensamma standarder inom el och elektronik. Några andra aktuella områden är till exempel datacentraler, välfärdsteknologi och solceller.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström