2019-11-22 10:09Nyheter

Uppdaterade anvisningar för mätning av installerad fiber

null

För provning av installerade fiberkablar finns överenskomna, standardiserade metoder som man kan hänvisa till vid upphandling och för att verifiera installationens egenskaper. Bland annat dämpning och reflexionsdämpning är viktiga kvalitetsparametrar. Standarden för mätning av dem har just uppdaterats.

Det är SS-EN IEC 61280-4-1, Delsystem för fiberoptisk kommunikation – Grundläggande provningsmetoder – Del 4-1: Installationer med optokablar – Mätning av dämpning i installationer med optokabel med multimodfiber. Se preview på de inledande avsnitten.

SS-EN IEC 61280-4-1 kan användas för installationer som innehåller fibrer och kontaktdon och andra passiva komponenter och som installerats i olika miljöer, både inomhus och utomhus. Den behandlar främst installationer med fibrer av typ A1‑OMx, där x = 2, 3, 4 och (50/125 μm) och typ A1-OM1 (62,5/125 μm).

Nytt i den nya utgåvan är bland annat att den nu också har en metod som inkluderar sladdar i mätningen. Annat nytt är att bilagan om cirkulärt flöde anpassats till vad som överenskommits internationellt sedan den förra utgåvan kom och att behandlingen av mätosäkerhet uppdaterats, bland annat med vägledning i en ny tabell.

Liknande standarder är SS-EN 61280-4-2 om mätning av dämpning och reflexionsdämpning för installerade singelmodfibrer och SS-EN 61280-4-4 om mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar, som kom i ny utgåva förra året.

De är framtagna i internationellt samarbete inom kommittén för fiberoptiska system i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. De har också antagits som europeisk standard och är därför likadana i 34 europeiska länder. I Sverige har de fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som också gör det möjligt för svenska företag, myndigheter och högskolor att delta i arbetet.

Arbete pågår med motsvarande standarder för mätning av dämpning och reflexionsdämpning i passiva optiska nät (PON) och om dämpningsmätning i installationer med kontaktdon av MPO-typ.

Genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard kan du hålla koll på nya standarder inom området. Och den som har sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström