2023-04-25 09:01Nyheter

Uppfyller solcellsanläggningen utlovade prestanda?

Man testar solcellsprestanda på en solcellsinstallation

De internationella vägledningarna för mätning och analys av driftdata ses nu över och projektet är öppet för fler deltagare.

För tillförlitliga och användbara driftdata krävs genomtänkta och standardiserade metoder för datainsamling och analys. Metoder för att övervaka och analysera installationer med solceller, för att verifiera att anläggningens prestanda verkligen uppfyller specifikationen, beskrivs i den internationella standarden IEC 61724-1. Den har tagits fram i ett samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC och fungerar som utgångspunkt för andra standarder som bygger på insamlade data.

Effekt och energi

IEC 61724-1 har även antagits som europeisk standard och är fastställd som svensk standard SS-EN IEC 61724-1. Den har även en användbar ”redline version” (RLV) som belyser vilka förändringarna som gjorts från tidigare version. Se preview på de inledande avsnitten här. Standarden ligger också till grund för en studie från internationella energiorganet IEA om försämring av prestanda hos solelinstallationer.

Standarden kompletteras av två tekniska specifikationer i samma serie. IEC TS 61724-2 beskriver en metod för att mäta och analysera den levererade effekten från en solcellsinstallation, för att bedöma systemets prestanda. IEC TS 61724-3 beskriver en motsvarande metod för att mäta och analysera den levererade energin. Medan effektmätningen kan genomföras under några soliga dagar bör energimätningen ske under 365 dagar, under en period som överenskoms på förhand. Båda metoderna är utformade för att man ska kunna jämföra med de prestanda för anläggningen som leverantören uppgett.

Arbete pågår

De båda tekniska specifikationerna IEC TS 61724-2 och -3 är nu under översyn och omarbetning i den tekniska kommittén IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. I det projektet kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta och bidra med kunskap och erfarenheter, eller för att informera sig om vad som är på gång. IEC TC 82 speglas i Sverige av SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är verksam inom el- och elektronikområdena. Genom SEK deltar svensk forskning och industri i arbetet med standarder, till gagn för näringsliv och samhälle.

I IEC TC 82 pågår ett sextiotal projekt, bland annat för fästen för solpaneler och en revision av standarden SS-EN 62446-1 för dokumentation och provning av anläggningar före idrifttagning. Lär dig mer om att vara med i standardiseringen på ELFACK i Göteborg 9 – 12 maj 2023. Träffa oss i monter B04:61! Kostnadsfri biljett finns att hämta här.

En motsvarande teknisk kommitté för termiska solkraftverk är IEC TC 117 (SEK TK 117). Angränsande kommittéer inom IEC och SEK arbetar bland annat med energilager och elenergiförsörjningssystem.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard