2020-02-17 10:26Nyheter

Uppfyller vindturbinen kraven för anslutning?

null

I standarden SS-EN IEC 61400-21-1 beskrivs hur man mäter och presenterar de elektriska egenskaperna hos vindturbiner. Den ger också metoder för hur man bedömer överensstämmelse med kraven för anslutning.

Meningen med standarden är att möjliggöra enhetlighet vid provning, rapportering och bedömning av de elektriska egenskaperna hos nätanslutna aggregat. Se preview på de inledande avsnitten i standarden.

Tanken är att den inte bara ska kunna användas av tillverkare och beställare när de anger eller specificerar turbinens elektriska egenskaper, utan också av nätägare, berörda myndigheter och andra som vill kunna bedöma vindkraftverkets elektriska egenskaper och dess påverkan på spänningskvaliteten.

Den tidigare utgåvan, med beteckningen SS-EN 61400-21, upphör att gälla 2022-06-24. Under tiden gäller de båda parallellt. Jämfört med den gamla innehåller den nya bland annat mätning av frekvensregleringen och reviderade metoder för mätning av regleringen av den reaktiva effekten och för bedömning av övertonshalten.

För övrigt gäller 2006 års utgåva av standarden SS-EN 61400-12-1 för bestämning av vindkraftverks prestanda inte från och med 2020-04-07. Sedan gäller bara utgåva 2 från 2017, se preview. Nytt i den nya utgåvan var bland annat revision av avsnitten om kalibrering och hindermodeller och de nya bilagorna om anläggningar i kallt klimat och om störningar som orsakas av masten.

De här standarderna har tagits fram i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Svenska företag och organisationer kan delta genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907). Genom SEK kan man också anmäla experter till arbetet i IEC.

IEC TC 88 är en aktiv kommitté som samlar experter från hela världen. Standarderna därifrån antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Bland pågående projekt i IEC TC 88 finns ett om livstidsförlängning och ett om lågfrekvent buller.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström