2020-09-29 09:20Nyheter

Utökat skydd mot elbränder

null

I gamla trähus och kulturbyggnader – där elinstallationen kanske också är lite gammal – är ett utökat skydd mot elbränder välkommet.

Bränder kan uppstå genom små ljusbågar som orsakas av glappkontakt eller fel på isoleringen i elinstallation och apparater. Säkringar (”proppar”) och jordfelsbrytare kan detektera vissa sådana fel och bryta strömmen, medan andra förblir oupptäckta.

Numera finns en apparat som kan upptäcka fler slags fel och som därför ger ett ökat skydd. Den kallas ljusbågsdetektor eller AFDD Arc Fault Detection Device.

Glappkontakt eller liknande fel i serie med lasten kan varken överströmsskydd och jordfelsbrytare upptäcka, eftersom det varken uppstår överström eller jordfelsström. En ljusbågsdetektor känner däremot av att strömmen ändrat karaktär och kan på så sätt detektera att det finns ett fel i kretsen. Det är alltså en ganska avancerad apparat, lite som EKG fast för el.

Även vid kortslutning mellan två faser eller mellan fas och neutralledare kan den felström som uppstår vara för liten för att säkringen ska lösa ut. Men också en sådan kortslutning förändrar strömmen i ledningen på ett sätt som kan upptäckas av en ljusbågsdetektor.

Elvärme

Ljusbågsdetektorn monteras i elcentralen, enligt tillverkarens installationsanvisningar, tillsammans med överströmsskydd med eventuell jordfelsbrytare. Nackdelen är, att den behöver en viss belastning, oftast 2,5 A, för kunna fungera som den ska. De räcker inte med att en lampa eller två är påslagna i kretsen. Den här begränsningen spelar mindre roll i industri och lantbruk eller på andra ställen där apparater som drar mycket ström är i gång, som elektriska element eller tvättmaskiner.

Ljusbågsdetektorer är ett exempel på en nydanande produkt som accepterats och fått internationellt genombrott sedan viktiga egenskaper och provningar lagts fast i en standard. Tillverkare, provningsorganisationer och myndigheter har tagit fram en sådan genom den internationella standardiseringsorganisationen IEC – den internationella standarden IEC 62606. Med beteckningen SS-EN 62606 har den också fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Se preview på de inledande avsnitten här.

CE-märkning

Den är även antagen som europeisk standard och EU-kommissionen har listat den under lågspänningsdirektivet 2014/35/EU. Ljusbågsdetektorer som konstruerats, tillverkats och provats enligt standarden kan därför CE-märkas och säljas i hela EU och i Island, Norge och Schweiz. Elinstallationsreglerna, svensk standard SS 436 40 00, rekommenderar sedan 2017 också AFDD som extra skydd i vissa områden. Det gäller bland annat utrymmen med förhöjd brandrisk (som lador och sågverk) eller med oersättliga föremål (t ex museer) och hus av brännbart byggnadsmaterial.

SEK Svensk Elstandard har också gett ut en handbok (SEK Handbok 453) med vägledning vid val och installation av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning, som också nämner ljusbågsdetektorer. Observera att det som brukar kallas ljusbågsdräpare är något annat. Det är en apparat som skyddar om det uppstår en kraftig ljusbåge i ett kopplingsskåp eller liknande och är en helt annan sorts apparat, se t ex här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson