2014-04-03 16:03Nyheter

Vad är en smart hushållsapparat?

null

Hur avgör man om en hushållsapparat, värmepump eller liknande är ”smart”?
IEC har ett förslag!

Samarbetet mellan smarta konsumenter och framtidens smarta elnät ställer också vissa krav på konsumentprodukterna. Om tvättmaskiner, värmepumpar eller vad det nu kan vara fråga om, ska interagera med det smarta näten, måste också de vara ”smarta” på något sätt. En metod för att avgöra det föreslås i ett förslag till teknisk specifikation som nu är för behandling inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet där SEK Svensk Elstandard representerar Sverige och koordinerar svenska intressenters medverkan.

Förslaget, som kommer från Tyskland, behandlar elapparater och utrustningar för småskalig elproduktion. Det ger ett ramverk för kommunikation mellan apparat och nät och beskriver vissa villkor på funktion och förmåga hos smarta apparater - som enligt förslaget måste uppfyllas för att man ska kunna hävda att de är ”smarta”. Dessutom föreslås metoder för hur man provar om apparaterna uppfyller villkoren, dvs hur de svarar på vissa standardiserade kommandon och förhållanden som kan förmodas uppträda i smarta elnät. Förslaget innehåller ingenting om kommunikation, protokoll eller sådant.

Den förslagna specifikationen vänder sig till dem som skriver de detaljerade standarder och beskrivningar som tillverkarna behöver för att kunna säga att deras apparater är smarta eller fungerar ihop med någon form av laststyrning (”demand-response”). En smart apparat kan till exempel vara en apparat som väger energikostnad mot variation i inomhustemperatur eller tvättresultat, eller någon annan funktionssparameter. I den föreslagna tekniska rapporten begränsas dock ”smart” till ett mer grundläggande plan, dvs om apparaten uppfyller ett antal grundläggande villkor som kan verifieras genom provning.

Förslaget har beteckningen 59/604/NP, Household and similar electrical appliances - Specifying and testing smart capabilities of smart appliances - General aspects, och kan fram till den 25 april 2014 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Det behandlas i IEC TC 59, Performance of household and similar electrical appliances.

Den svenska referensgruppen för arbetet i IEC TC 59 är den tekniska kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater. 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson