2012-01-10 08:54Nyheter

Vågkraft och elkvalité

null

IEC initierar ett nytt standardiseringsförslag med stor påverkan på utvecklingen för att tillvarata havets energi.

Vågkraft och elkvalité – nytt projekt inom IEC
Vågkraft är ett generellt begrepp som innefattar ett antal olika marina energiomvandlingssystem, vilka alla har gemensamt att de söker utvinna och utnyttja den energi som finns upplagrad i havens rörelser – i vågorna och tidvattnet. Ett antal vågkraftstekniker testas för närvarande i full skala runt om i världen, och från dessa försök kan man redan nu dra slutsatsen att vågkraften kommer ha en strålande (eller kanske stormande) framtidsutsikt. Trots dess enorma fördel som en förnybar energiform med stora utvecklingsmöjligheter (70 procent av jordytan består av hav och vatten), är vågkraft fortfarande ett relativt ungt teknikområde, varför många utmaningar i form hinder och problem återstår att övervinna respektive lösa.

En av dessa utmaningar rör egenskaperna hos den el som vågkraftsanläggningarna alstrar.

Elkvalitetsfrågor rör sådana problematiska fenomen som spänningsfall, övertoner, fasförskjutningsproblem, strömspikar, flimmer med mera. En bättre elkvalitet handlar i mångt och mycket om att hitta lösningar på dessa typer av problem, och för att kunna få en uppfattning om vågkraftsanläggningstypernas olika prestanda måste man även ha jämförbara och tillförlitliga mätmetoder. En för låg elkvalitet har ofta en negativ inverkan på de elkraftsystem som elen matas in i, och ska större vågkraftsanläggningar i praktiken kunna integreras med fasta elkraftsdistributionsnät samt vara till gagn för samhället i stort, så krävs att fokus riktas mot vågkraftens elkvalitet.

Det är därför angeläget för utvecklare, tillverkare och användare vid konstruktion och integration av vågkraftsanläggningar att på ett tidigt stadium söka standardiserade lösningar som tar hänsyn till dessa frågor på ett adekvat sätt.

IEC TC 114 har därför initierat ett nytt ambitiöst standardiseringsförslag - ett s k New Work Item Proposal - 114/79/NP med titel ”Electrical Power Quality Requirements for Wave, Tidal and other Water Current Energy Systems” - med målsättningen att ta fram en standard som ska:

Identifiera elkvalitetfrågor och anpassningskrav för en- och trefasiga våg- och tidkraftssystem (både fristående och nätanslutna system).

Fastställa lämplig dimensionering för nominella förhållanden - definiera tillhörande parametrar, godtagbara avvikelse och metoder för mätning och bedömning av dessa nominella förhållanden, vilka kan härröra inifrån källa och/eller last.

Det är fråga om ett grundläggande arbete med stor påverkan på utvecklingen av olika metoder att tillvarata havets energi. Den svenska referensgruppen för IEC TC 114 är SEK TK 114, Marin energi.
Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard