2023-01-31 13:15Nyheter

Välfärdsteknik med användarfokus och interoperabilitet

robot used for active assisted living environment

Grunden för välfärdtekniska tjänster och system läggs i systemkommitté.

Användarfokus och interoperabilitet har från början varit tyngdpunkten i arbetet i den internationella systemkommittén för standarder för välfärdsteknik. Sedan har bland annat frågor kring säkerhet och integritet tillkommit. Projekten har väckt intresse i flera länder. Läs mer i olika artiklar i SEK Aktuellt nr 1/2022.

Systemkommittén IEC SyC Active Assisted Living har både ett övergripande och samordnande ansvar samt en möjlighet att driva egna projekt. Bland annat har den gett ut ett ramverk med exempel för en ekonomisk bedömning av införande av tekniskt omsorgsstöd och ny välfärdsteknik. Den har också skrivit en vägledning för konstruktion, upphandling, implementering och drift av välfärdstekniska system.

Bland nya projekt finns ett som ska ge riktlinjer för ledningssystem för tjänsteleverantörer, med en möjlig koppling till framtida certifiering. Ett projekt behandlar etiska och moraliska frågor när AI används och ett annat ska mynna ut i ett dokument som identifierar olika personers ansvar och arbetsuppgifter samt vilka kunskaper och färdigheter som krävs.

Välfärdsteknik har nära kopplingar till annan standardutveckling, inte minst i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen. Några sådana exempel är IoT, medicinteknisk utrustning, larmsystem och kroppsnära elektronik (wearables).

Vikten av att använda standarder betonas ofta, både vid upphandling och som bas för nya lösningar. Genom systemkommittén SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd och motsvarande systemkommitté inom IEC kan även svenska parter och intressenter vara med och utforma de nya standarderna. Svenska privata och offentliga aktörer kan med sina kunskaper och erfarenheter vara med och göra skillnad, också på internationell nivå.

För mer information om vad det innebär att vara med den svenska spegelkommittén SEK SK 2 och att delta i projekt i IEC, kontakta SEK Svensk Elstandard, som är nationell standardiseringsorganisation på området och som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard