2018-06-13 14:08Nyheter

Välkomna förändringar i reviderad SS 437 01 02 för el- och datainstallationer.

null

Standarden SS 437 01 02 med vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer har kommit i ny utgåva. Den innehåller flera förändringar som underlättar för användarna.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 handlar om projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna där är till för att skydda personer, husdjur och egendom mot faror och skador som kan uppstå vid normal användning av elinstallationer. Den ska också ge förutsättningar för en bra funktion hos dessa installationer. Den nu aktuella SS 437 01 02 kompletterar Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 med ytterligare uppgifter som har betydelse vid projektering och upphandling – t ex uttagens antal och placering i olika rum, lämpliga dimensioner på elrören, mätsystemets uppbyggnad och liknande.

En nyhet i utgåva 2 av SS 437 01 02 är att vägledningen om uttag och strömställare tydligt delats upp i ett avsnitt med rekommendationer i själva standarden och ett avsnitt med tillval, som placerats i en särskild bilaga. Se preview här på SS 437 01 02, utg 2.

Också de närmare rekommendationerna om driftrummets utförande har flyttats till en informativ bilaga, som gäller utöver avsnittet i själva standarden och som kan ligga till grund för en överenskommelse mellan parterna. För driftrum har också andra förenklingar gjorts i rekommendationerna. Hur kopplingsutrustningar placeras i driftrum beskrivs som tidigare i avsnitt 729 i Elinstallationsreglerna.

Bland andra förändringar märks att rekommendationerna för belysningens nivå, lux-värdena, har lyfts bort från standarden. Nu hänvisas istället till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Ljuskulturs publikationsserie Ljus & Rum och till standarden SS-EN 12464-1 för arbetsplatsbelysning.

Genom att rekommendationerna för uttagsplacering och för utförande av driftrum delats upp i en del inuti standarden och en tilläggsdel i en informativ bilaga är det tydligare än tidigare vad som ingår i standarden och vad som är därutöver och som i så fall måste specificeras särskilt. Vid entreprenadupphandling måste man ta hänsyn till detta och träffa en överenskommelse om hur standarden ska tillämpas. Genom den tydliga uppdelningen i den nya utgåvan är detta viktigare än tidigare.

Den tidigare utgåvan av SS 437 01 02 från 2014 gäller ej från och med 2019-06-13, dvs i ett års tid kan endera utgåvan användas. För Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 är det sedan 2018-05-10 bara utgåva 3 från 2017 som gäller.

För en standard som SS 437 01 02 är det tydligt hur standardiseringen på elområdet utgör ett ekosystem. Inte bara för att en systemstandard som den här förutsätter att ingående produkter uppfyller fordringarna i sina standarder, utan också för att den ansluter och gränsar till andra liknande standarder. SS 437 01 02 hänvisar t ex på flera sällen till serierna SS-EN 50173 och SS-EN 50174 om planering och installation av fastighetsnät för informationsöverföring och till serien SS-EN 60728 om installationer för kabel-tv.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström