2022-09-09 07:40Nyheter

Viktig maskinsäkerhetsstandard nu listad av EU-kommissionen

Machine operators checking a machine

Nu är funktionssäkerhetsstandarden för maskiner listad under maskindirektivet. Men se upp med övergångstiden!

Den 7 april 2022 listade EU-kommissionen den senaste utgåvan av den europeiska standarden för funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem i maskiner för maskiners elutrustning under maskindirektivet 2006/42/EG. Det är EN IEC 62061-1 från 2021 som i Sverige fastställts av SEK Svensk Elstandard och getts ut som SS-EN IEC 62061, utgåva 2, 2021.

Listningen i Europeiska unionens officiella tidning innebär att standarden nu harmoniserats. En maskin som har tillverkats enligt standarden kan därför anses överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet. En sammanfattande lista över europeiska standarder som ger presumtion mot kraven i maskindirektivet finns här.

Övergångstiden

Samtidigt meddelade Kommissionen att den tidigare utgåvan upphör att ge presumtion 2023-10-11. Observera att detta inte är samma datum som man i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC enades om som sista giltighetsdatum för den tidigare utgåva, dvs nämligen 2024-04-26, alltså det datum som finns angivet i den nya standarden.

När SEK Svensk Elstandard fastställer en standard från CENELEC finns det nästan alltid en övergångstid under vilken både den nya standarden och den tidigare standarden gäller parallellt. Längden på denna övergångstid överenskoms inom CENELEC och fastställs som en del av standarden. Tidigare användes dessa datum även av EU-kommissionen som giltighetstid för de harmoniserade standarderna. Sedan en tid hittar dock Kommissionen ibland på egna datum för giltighetstider för presumtion som inte alltid har någon relation till de datum man kommit överens om i standardiseringen. Som i det här fallet.

Användningsområdet

Den europeiska standarden EN IEC 62061 behandlar fordringar på säkerhetskritiska system i maskiner som ska förhindra att riskfyllda situationer uppstår. Den överensstämmer helt med motsvarande internationella standard IEC 62061:2021 och kan liksom den även användas för icke-elektriska system. Det gör det möjligt att använda metoden med säkerhetsnivåer, SIL, för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner, även om de utförts mekaniskt eller pneumatiskt. Jämfört med den tidigare utgåvan är den också omstrukturerad så att den bättre följer gången i konstruktionsarbetet.

Ett enkelt och effektivt sätt att bestämma säkerhetsnivån för maskiner beskrivs i SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning. Det ingår som ett moment i konstruktionsarbetet, liksom valet av säkerhetsfunktioner och tillförlitlighetsarkitektur. Både standarden och handboken utgår från SS‑EN ISO 12100 som behandlar riskbedömning av maskiner och efterföljande riskreducering.

Nya projekt

Liksom den mer kända SS-EN 60204-1 är SS‑EN IEC 62061 framtagen inom den tekniska kommittén IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects där svenska företag deltar i arbetet genom motsvarande SEK TK 44, Elutrustning för maskiner inom SEK Svensk Elstandard. Aktuella projekt är bland annat revisioner av IEC 62046 om val och användning av skyddsanordningar för närvarodetektering och IEC 62745 med fordringar på trådlösa styrsystem. Den som använder dem vid konstruktion, tillverkning eller provning eller vid offert eller specifikation har därför nu möjligheter att vara med och förbättra dem.

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard