2018-09-12 11:24Pressmeddelande

Datanät i fastigheter

null

Bland de nya standarderna i september märks samtliga delar av SS-EN 50173 för generella kabelnät för informations-överföring.

"SS-EN 50173 är ju grundstandarden för strukturerade fastighetsnät som sätter krav och förutsättningar för många andra standarder. Dessutom hänvisas den frekvent till både i kravspecar och i andra standarder, regelverk och kompetenskrav, certifieringar med mera." Så sammanfattar Joakim Carlsson, expert på teleinstallationer på branschorganisationen Installationsföretagen.

SS-EN 50173 behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första, allmänna delen innehåller sådant som är gemensamt för alla kabelnät. De följande delarna innehåller sedan fordringar och metoder som är speciella för olika tillämpningar. Både fibernät och nät med kopparkabel behandlas.

Bland nyheterna i den nya och just fastställda utgåvan märks den nya klassen OM5 för fiberkabel och klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel.

Genom att tillämpa SS-EN 50173-1 tillsammans med en eller flera av de övriga delarna kan man åstadkomma ett strukturerat fastighetsnät av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och med säkra och kända överföringsegenskaper. Andra standarder hänvisar därför på olika sätt till SS-EN 50173, t ex SS-EN 50346 om provning av installerade kabelnät. Man kan med fog säga att 50173-serien är centrum i ett system av standarder, för komponenter, installation, provning och kvalitetssäkring och där det också finns kompletterande standarder för särskilda uppgifter, t ex SS-EN 61918 för installationer för industriell processtyrning.

Den första utgåvan av EN 50173 kom 1995 och fastställdes som svensk standard SS-EN 51073 samma år. Den omfattade i första hand kabelnät i kontorsfastigheter. Sedan har standarden utvidgats till fler tillämpningar, och sedan 2007 omfattar den också installationer i bostäder, industrier och datahallar (serverrum). Med den tredje utgåvan 2011 tillkom en särskild del för installationer för fastighetsfunktioner, som byggnadsautomation, larm och liknande. I preview som man kan ladda ner, beskrivs standardernas omfattning och deras relation till anslutande standarder.

Se preview här på SS-EN 50173-1, utg 4:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar

Se preview här på SS-EN 50173-2, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor

Se preview här på SS-EN 50173-3, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3: Industrier

Se preview här på SS-EN 50173-4, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder

Se preview här på SS-EN 50173-5, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5: Datahallar

Se preview här på SS-EN 50173-6, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 6: Fastighetsfunktioner

Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Svenska specialister har deltagit i arbetet med EN 50173 genom SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden. Aktuella projekt inom SEK TK 215 är framförallt nya och reviderade delar av standarden för datahallsutrymmen och tillhörande system.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström