2018-06-18 13:18Pressmeddelande

De centrala säkerhetsstandarderna för solpaneler finns nu i nya utgåvor

null

De grundläggande kraven som man ställer på säkerheten hos solpaneler – solcellsmoduler – finns i den internationella standarden IEC 61730, som består av två delar. Den ena, IEC 61730-1, listar och beskriver hur de måste vara utformade och tillverkade för att folk och djur inte ska komma till skada och de inte ska ge upphov till brand. I den andra delen, IEC 61730-2, beskrivs sedan hur man provar solpanelerna, för att fastställa att de verkligen uppfyller det som står i del 1.

De nya utgåvorna av IEC 61730-1 och IEC 61370-2 har också antagits som europeisk standard, EN, och gäller därmed lika och utan ändringar i 34 europeiska länder. De innehåller också en bilaga som kopplar ihop de olika avsnitten med de väsentliga kraven i det europeiska lågspänningsdirektivet, i övrigt är de helt lika med de ursprungliga IEC-standarderna. Under en övergångsperiod fram till 2021-04-27 kan antingen den gamla eller den nya utgåvan användas.

Se preview här på SS-EN IEC 61730-1, Solceller, Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 1: Utförande.

Se preview här på SS-EN IEC 61730-2, Solceller, Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 2: Provning

Standarderna gäller alla sorters flata solpaneler för användning utomhus, på mark eller byggnader.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom områdena el och elektronik, lite som ISO alltså, och internationella standarder från IEC är framtagna och överenskomna i samarbete mellan experter från flera olika länder. Deltagande från Sverige organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Precis som i t ex Finland och Norge är standardiseringen i Sverige ordnad på samma sätt som den är på de globala och europeiska nivåerna och de områden där det internationella arbetet organiseras av IEC handhas i Sverige av SEK.

Med funktionen SEK preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. I inledningen står också vad som ändrats i den nya utgåvan. I del 1 är det främst att man nu konsekvent använder grundläggande begrepp och metoder från de allmänna elsäkerhetsstandarderna. För del 2 handlar det om att många olika provningar, både elektriska och mekaniska, tillkommit eller förbättrats.

I en annan standard, SS-EN 50380 som kom i ny utgåva i maj, beskrivs den information som ska finns på solpanelen eller ingå i den dokumentation som medföljer den, för att säkerställa säker och korrekt användning. Standarden nämner också (för ”best practice”) sådan extra information som kan underlätta för installatören eller användaren och visar dessutom hur man kan mäta och beräkna produktens elektriska egenskaper.

Se preview här på SS-EN 50380, Solcellsmoduler - Märkning och dokumentation.

Alla de här standarderna har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som också erbjuder svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer att delta i och bidra till det arbete som pågår inom IEC TC 82. Det sker genom den svenska spegelkommittén SEK TK 82 som ger möjlighet att tillsammans med specialister från andra länder delta i olika arbetsgrupper i IEC TC 82. Läs mer här om SEK TK 82 och standarderna på solelområdet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström